Hyödyt alueelle

Pai­kal­li­sel­le taloudelle

Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­to on avai­na­se­mas­sa muka­na luo­mas­sa kes­tä­väm­pää ja elin­voi­mai­sem­paa Kes­ki- ja Poh­jois-Poh­jan­maa­ta. Tuu­li­voi­ma­han­ke on 500 mil­joo­nan euron inves­toin­ti, joka kehit­tää, edis­tää ja yllä­pi­tää maa­kun­tien talout­ta tuu­li­puis­ton raken­nut­ta­mi­ses­ta 25‒30 vuo­den ajan, tuo­tan­non lop­pu­mi­seen asti.

Raken­nus­töi­den aika­na Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­to työl­lis­tää päi­vit­täin enim­mil­lään noin 180 hen­ki­löä, 34 pai­kal­li­sen yri­tyk­sen olles­sa kiin­ni­tet­ty­nä pro­jek­tiin. Val­mis­tues­saan tuu­li­puis­to tukee pai­kal­lis­ta­lout­ta tar­joa­mal­la työl­li­syys­mah­dol­li­suuk­sia huol­to- ja yllä­pi­to­töi­den muo­dos­sa pai­kal­li­sel­le työ­voi­mal­le, tava­ran­toi­mit­ta­jil­le ja yri­tyk­sil­le. Tämän lisäk­si Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­to tuo 150 maa­no­mis­ta­jal­le vuo­sit­tain vuo­kra­tu­lo­ja ja ker­ryt­tää Kan­nuk­sen, Kala­joen ja Kok­ko­lan kau­pun­geil­le kiin­teis­tö­ve­ro­tu­lo­ja, joil­la yllä­pi­de­tään, paran­ne­taan ja lisä­tään kun­tien palveluita.

Ohes­sa ole­val­la videol­la lähia­lu­een aliu­ra­koit­si­jat ker­to­vat tar­kem­min, kuin­ka Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­to­han­ke kehit­tää pai­kal­lis­ta talouselämää.

Pai­kal­li­syh­tei­söl­le

Lähia­lu­een talous­e­lä­män edis­tä­mi­sen lisäk­si Neoen sitou­tuu hank­kei­den­sa lähia­luei­siin pit­kä­ai­kai­ses­ti. Haluam­me edis­tää ja kehit­tää pai­kal­li­sa­luei­ta ja ‑yhtei­sö­jä, joi­ta tuem­me pai­kal­li­sen kult­tuu­rin, urhei­lun ja vapaa-ajan saral­la. Etsim­me jat­ku­vas­ti tapo­ja laa­jen­taa yhteis­työ- ja sponsoriyhteyksiämme.

Täl­lä het­kel­lä spon­so­roim­me Kan­nuk­sen Uran pesä­pal­lo­jaos­toa ja raken­nam­me hir­vi­tor­ne­ja yhteis­työs­sä Mut­ka­lam­min Met­säs­tys­seu­ran kans­sa. Olem­me sitou­tu­neet tuke­maan talou­del­li­ses­ti Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­ton lähi­ky­lien alu­eel­le suun­ni­tel­tua valo­kui­tu­verk­koa, mikä­li han­ke ete­nee ja saa tar­vit­ta­van tuen viranomaisilta.

Ohes­sa ole­val­la videol­la ker­ro­taan tar­kem­min, kuin­ka Neoen tukee Kan­nuk­sen Uran pesäpallotoimintaa.

Pro­jek­tiin mukaan pää­se­mi­nen osoit­taa, että isot­kin toi­mi­jat arvos­ta­vat mei­dän työm­me jälkeä.”

Kari Kär­jä, toi­mi­tus­joh­ta­ja
Las­taus Heik­ki Kär­jä Oy

Ilmas­tol­le

Tuu­li­voi­mal­la tuo­tet­tu säh­kö on puh­taim­pia ener­gian tuo­tan­to­me­ne­tel­miä, sil­lä se ei tuo­ta pääs­tö­jä. Mut­ka­lam­mil­la tuot­ta­mam­me säh­kö luo tie­tä koko­nais­val­tai­sel­le, puh­taal­le ener­gian­tuo­tan­nol­le. Uusiu­tu­va ener­gian­tuo­tan­to mah­dol­lis­taa elin­voi­mai­sen talous­kas­vun, huo­mioi­den samal­la ympä­ris­tön ja ilmaston.