Fördelar för regionen

För den loka­la ekonomin

Mut­ka­lam­pi vind­krafts­park spe­lar en nyc­kel­roll i ska­pan­det av ett mer håll­bart och livs­kraf­tigt Mel­lers­ta och Nor­ra Öster­bot­ten. Vind­krafts­pro­jek­tet är en inves­te­ring på 500 mil­jo­ner euro som utvecklar, främ­jar och upprätthål­ler eko­no­min i lands­ka­pen, från bygg­na­tio­nens fär­digs­täl­lan­de till slu­tet av pro­duk­tio­nen, dvs. under 25–30 år.

Under bygg­nad­sar­be­tet sys­sel­sät­ter Mut­ka­lam­pi vind­krafts­park dagli­gen upp till 180 per­so­ner medan 34 loka­la före­tag del­tar i pro­jek­tet. När vind­krafts­par­ken är fär­digs­tälld kom­mer den att stöd­ja den loka­la eko­no­min genom att erb­ju­da arbets­tillfäl­len i form av ser­vice- och underhåll­sar­be­ten åt lokal arbets­kraft, leve­ran­tö­rer och före­tag. Utö­ver det­ta medför Mut­ka­lam­pi vind­krafts­park årli­ga hyre­sin­täk­ter till 150 mar­kä­ga­re och acku­mu­le­rar fas­tig­hetss­kat­tein­täk­ter för stä­der­na Kan­nus, Kala­jo­ki och Kar­le­by med vil­ka man upprätthål­ler, förbätt­rar och ökar de kom­mu­na­la tjänsterna.

För lokal­sam­häl­let

Utö­ver att främ­ja närområ­dets närings­liv för­bin­der sig Neoen lång­sik­tigt till områ­den som lig­ger i när­he­ten av våra pro­jekt. Vi vill främ­ja och utveckla de loka­la områ­de­na och gemens­ka­pen, och stö­der dem vad gäl­ler lokal kul­tur, idrott och fri­tid. Vi söker stän­digt efter sätt att utvid­ga våra samar­bets- och sponsorkontakter.

För när­va­ran­de spons­rar vi Kan­nuk­sen Uras boboll­sav­del­ning och byg­ger älg­torn i samar­be­te med Mut­ka­lam­min Met­säs­tys­seu­ra. Vi är fast bes­lut­na att eko­no­miskt stöd­ja det fiber­nät som pla­ne­ras för byar­na som lig­ger nära Mut­ka­lam­pi vind­krafts­park, om pro­jek­tet frams­kri­der och får nöd­vän­digt stöd från myndigheterna.

Att slip­pa med i pro­jek­tet visar att även stör­re aktö­rer upps­kat­tar kva­li­te­ten på vårt arbete.”

Kari Kär­jä, verks­täl­lan­de direk­tör
Las­taus Heik­ki Kär­jä Oy

För kli­ma­tet

El som pro­duce­ras med vind­kraft är en av de renas­te ener­gi­pro­duk­tions­me­to­der­na efter­som den inte ger upp­hov till uts­läpp. Elen vi pro­duce­rar vid Mut­ka­lam­pi banar väg för en övergri­pan­de och ren ener­gi­pro­duk­tion. Pro­duk­tion av för­ny­bar ener­gi möj­lig­gör livs­kraf­tig eko­no­misk till­växt som sam­ti­digt tar hän­syn till mil­jö och klimat.