Mutkalampi

69
tuu­li­voi­ma­laa

404 MW
Uusiu­tu­vaa energiaa

2023
tuo­tan­nos­sa

Suo­men joh­ta­va tuulipuisto

Val­mis­tues­saan Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­to on Suo­men suu­rin tuu­li­puis­to. Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­ton 69 tuu­li­voi­ma­laa levit­täy­ty­vät 4800 heh­taa­rin alu­eel­le, puis­ton koko­nais­te­hon olles­sa 404 megawat­tia. Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­tos­sa tuo­tet­tu säh­kö vas­taa noin kah­ta pro­sent­tia kai­kes­ta Suo­mes­sa tuo­te­tus­ta säh­kös­tä. Vuo­tui­nen ener­gian­tuo­tan­to on 1 075 380 MWh, mikä vas­taa noin 215 000 koti­ta­lou­den säh­kön­ku­lu­tus­ta kes­ki­mää­räi­sel­lä 5000 kilowat­ti­tun­nin vuosikulutuksella. 

Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­tos­sa tuo­te­taan uusiu­tu­vaa säh­köä talous­e­lä­män tar­pei­siin. Tuo­tet­tu säh­kö myy­dään pit­kä­ai­kais­ten säh­kö­nos­to­so­pi­mus­ten poh­jal­ta kan­sain­vä­li­sil­le yri­tyk­sil­le, kuten Googlel­le, Hei­ne­ke­nil­le ja Phillipsille.

Lisää uusiu­tu­vaa ener­gi­aa Suomesta

Suo­mes­sa on pal­jon uusiu­tu­van ener­gian kas­vu­po­ten­ti­aa­lia. Haluam­me mak­si­moi­da Suo­men tuu­li­voi­ma­po­ten­ti­aa­lin ja samal­la edis­tää maa­il­man­laa­juis­ta siir­ty­mää uusiu­tu­van ener­gian käyttöön.

Uusiu­tu­van ener­gian kas­vu­po­ten­ti­aa­li hou­kut­te­lee kan­sain­vä­li­siä yri­tyk­siä ja mil­joo­na­luo­kan inves­toin­te­ja – mis­tä tuu­li­puis­tom­me on erin­omai­nen esi­merk­ki. 500 mil­joo­nan euron inves­toin­ti­na Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­to kan­nus­taa tule­vai­suu­des­sa mui­ta­kin kan­sain­vä­li­siä yri­tyk­siä sijoit­ta­maan suo­ma­lai­seen uusiu­tu­vaan energiaan.

Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­to vah­vis­taa Kes­ki- ja Poh­jois-Poh­jan­maan ase­maa suo­ma­lai­si­na puh­taan ener­gian edel­lä­kä­vi­jöi­nä, edis­täen samal­la aktii­vi­ses­ti Suo­men ener­gian­tuo­tan­non oma­va­rai­suut­ta ja kan­sal­li­sia ilmastotavoitteita.

Taus­ta­tie­toa

Mut­ka­lam­min tuu­li­voi­ma­han­ke on pit­kä­jän­tei­sen työn tulos. Usei­ta vuo­sia kes­tä­nyt han­ke­suun­nit­te­lu ja ‑kehi­tys sekä monien sidos­ryh­mien kuu­le­mi­nen pro­ses­sin jokai­ses­sa vai­hees­sa mah­dol­lis­ta­vat sen, että Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­to raken­ne­taan pai­kal­lis­ten olo­suh­tei­den mukai­ses­ti ja nii­tä kunnioittaen.

Alla ole­vas­ta lin­kis­tä pää­set kat­so­maan kysy­myk­siä, joi­ta kuu­lem­me usein kysyt­tä­vän Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­ton raken­ta­mi­seen ja vai­ku­tuk­siin liittyen.

Raken­nus­pro­jek­tin eteneminen

  • 01/2011 Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­ton han­ke­ke­hi­tys alkoi
  • 11/2020 Tuu­li­puis­ton raken­ta­mi­seen täh­tää­vät val­mis­te­lu­työt alkoivat
  • 03/2021 Tuu­li­voi­ma­loi­den perus­tus­ten valu­työt alkoivat
  • 04/2021 Säh­kö­ase­mien raken­ta­mi­nen ja säh­kön­siir­to­ver­kon kaa­pe­loin­nit alkoivat
  • 10/2021 Tuu­li­voi­ma­loi­den perus­tuk­sien valu­työt valmistuvat
  • 03/2022 Tuu­li­voi­ma­loi­den pys­tyt­tä­mi­nen alkaa
  • 09/2022 Kaik­ki tuu­li­voi­ma­lat pystytetty
  • 12/2022 Säh­kön­tuo­tan­non ensim­mäi­nen vai­he alkaa
  • 07/2023 Säh­kön­tuo­tan­non toi­nen vai­he käynnistyy