YLEIS­KU­VA

Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­to on 404 megawa­tin koko­nais­te­hol­laan Suo­men suu­rin tuu­li­puis­to. Kes­ki- ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la sijait­se­vas­sa Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­tos­sa on 69 tuu­li­voi­ma­laa, joi­den pyyh­käi­sy­kor­keus on 220 metriä.

Tuu­li­puis­tos­sa tuo­te­taan puh­das­ta ener­gi­aa kan­sain­vä­lis­ten yri­tys­ten, kuten Googlen, Hei­ne­ke­nin, Phil­lip­sin, Nou­ry­onin ja Sig­ni­fyn käyttöön.

Tuu­li­puis­ton raken­nus­työt alkoi­vat vuon­na 2021 ja säh­kön­tuo­tan­to käyn­nis­tyy kak­si­vai­hei­ses­ti vuo­sien 2022 ja 2023 aikana.

Ohes­sa ole­va 3D-mal­lin­nos havain­nol­lis­taa mil­tä Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­to näyt­tää valmistuessaan.

Neoe­nin spon­so­roi­ma hiih­tä­jä­lu­paus Alma Jun­nik­ka­la täh­tää Suo­men huipulle

Sijain­ti

Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­to sijait­see Kes­ki- ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la, Kala­joen, Kan­nuk­sen ja Kok­ko­lan kau­pun­kien alu­eel­la. Tuu­li­voi­ma­lois­ta 39 sijait­see Kan­nuk­sen alu­eel­la, 29 Kala­joel­la sekä yksi Kok­ko­lan alueella.

Alu­eel­ta on Kan­nuk­seen noin 20 kilo­met­riä, Kala­joel­le 40 km ja Kok­ko­laan 60 km.

  

Hyö­dyt alueelle

Hyö­dyt alu­een taloudelle

Mut­ka­lam­min tuu­li­voi­ma­han­ke on 500 mil­joo­nan euron inves­toin­ti, joka kehit­tää ja edis­tää Kes­ki- ja Poh­jois-Poh­jan­maan talouk­sia seu­raa­vien 25‒30 vuo­den ajan. 

Hyö­dyt alu­een yhteisölle

Tuem­me pai­kal­lis­ta kult­tuu­ria, urhei­lua ja vapaa-aikaa, pyr­kien jat­ku­vas­ti lisää­mään tapo­ja, joil­la edis­tää lähia­luei­den hyvinvointia. 

Hyö­dyt ilmastolle

Hyö­dyn­tä­mäl­lä Mut­ka­lam­min alu­een tuu­li­voi­ma­po­ten­ti­aa­lia edis­täm­me Suo­men kan­sal­lis­ten ilmas­to­ta­voit­tei­den lisäk­si maa­il­man­laa­juis­ta siir­ty­mää uusiu­tu­van ener­gian käyttöön. 

Pro­jek­tin eteneminen

Suun­nit­te­lu

Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­ton suun­nit­te­lu- ja kehi­tys­työ alkoi jo vuon­na 2011. Neoen vii­meis­te­li han­ke­ke­hi­tyk­sen ja osti hank­keen Pro­ko­nil­ta vuo­sien 2019 ja 2021 aikana.

Rahoi­tus

Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­to on rahoi­tet­tu yhdis­te­le­mäl­lä omaa pää­omaam­me ja pit­kä­ai­kais­lai­no­ja – ilman val­tion tukia.

Raken­nut­ta­mi­nen

Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­ton raken­nus­työt alkoi­vat vuo­den 2021 alkukeväällä.

Tuo­tan­to

Tuo­tan­to käyn­nis­tyy Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­tos­sa kak­si­vai­hei­ses­ti vuo­sien 2022 ja 2023 aika­na. Tuu­li­puis­to tuot­taa säh­köä seu­raa­van 25‒30 vuo­den ajan.

Neoen on vuon­na 2008 perus­tet­tu rans­ka­lai­nen uusiu­tu­van ener­gian edel­lä­kä­vi­jä. Kehi­täm­me, rahoi­tam­me, raken­nam­me, omis­tam­me ja ope­roim­me aurin­ko­voi­ma­loi­ta, tuu­li­puis­to­ja ja akku­va­ras­to­ja. Hank­keem­me suun­ni­tel­laan taval­la, joka hyö­dyt­tää ympä­ris­töä ja huo­mioi pai­kal­li­syh­tei­sön. Tavoit­teem­me on edis­tää maa­il­man­laa­juis­ta siir­ty­mää uusiu­tu­van ener­gian käyttöön.

Neoen on toi­mi­nut Suo­mes­sa vuo­des­ta 2018 läh­tien. Raken­nus­vai­hees­sa ole­van Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­ton lisäk­si meil­lä on toi­min­nas­sa Hede­tin tuu­li­voi­ma­puis­to När­piös­sä ja Yllik­kä­län akku­va­ras­to Lap­peen­ran­nan kupeessa.