Mutkalampi

69
vind­kraft­verk

404 MW
För­ny­bar energi

2023
i pro­duk­tion

FIN­LANDS LEDAN­DE VINDKRAFTSPARK

När Mut­ka­lam­pi vind­krafts­park fär­digs­tälls blir vind­par­ken den störs­ta i Fin­land. Vind­krafts­par­kens 69 vind­kraft­verk sprids över ett områ­de på 4 800 hek­tar, med en total kapaci­tet på 404 MW. Elen som pro­duce­ras i Mut­ka­lam­pi vind­krafts­park mots­va­rar cir­ka två procent av den tota­la elpro­duk­tio­nen i Fin­land. Den årli­ga ener­gi­pro­duk­tio­nen är 1 075 380 MWh, vil­ket mots­va­rar elför­bruk­nin­gen för cir­ka 215 000 hushåll med en genoms­nitt­lig årlig för­bruk­ning på 5 000 kilowattimmar. 

Mut­ka­lam­pi vind­krafts­park pro­duce­rar för­ny­bar el för närings­li­vets behov. Den gene­re­ra­de elen säljs utifrån lång­va­ri­ga elköp­sav­tal till inter­na­tio­nel­la före­tag som Google, Hei­ne­ken och Phillips.

MER FÖR­NY­BAR ENER­GI FRÅN FINLAND

Fin­land har en stor till­växt­po­ten­tial vad gäl­ler för­ny­bar ener­gi. Vi vill maxi­me­ra Fin­lands vind­krafts­po­ten­tial och sam­ti­digt främ­ja den glo­ba­la övergån­gen till för­ny­bar energi.

Till­växt­po­ten­tia­len för för­ny­bar ener­gi loc­kar till sig inter­na­tio­nel­la före­tag och inves­te­rin­gar i mil­jonklass – något som vår vind­krafts­park är ett utmärkt exem­pel på. Som en inves­te­ring på 500 mil­jo­ner euro upp­munt­rar Mut­ka­lam­pi vind­krafts­park även andra inter­na­tio­nel­la före­tag att inves­te­ra i fin­ländsk för­ny­bar ener­gi i framtiden.

Mut­ka­lam­pi vind­krafts­park stär­ker Mel­lers­ta och Nor­ra Öster­bot­tens posi­tion som fin­länds­ka pion­jä­rer inom ren ener­gi, sam­ti­digt som den aktivt främ­jar Fin­lands natio­nel­la kli­matmål och självför­sörj­ning inom energiproduktion.

BAKGRUND­SIN­FOR­MA­TION

Mut­ka­lam­pi vind­krafts­pro­jekt är resul­ta­tet av lång­sik­tigt arbe­te. De mån­ga åren av pro­jektpla­ne­ring och ‑utveckling och höran­de av mån­ga int­res­sentgrup­per i var­je ske­de av proces­sen gör det möj­ligt att byg­ga Mut­ka­lam­pi vind­krafts­park i enlig­het med och med beak­tan­de av de loka­la förhållandena.

Via län­ken nedan hit­tar du frå­gor som ofta ställs om vind­krafts­par­kens byg­gan­de och effekter.

PRO­JEK­TETS FRAMÅTSKRIDANDE

  • 11/2020 För­be­re­dan­de arbe­ten inför byg­gan­det av vind­krafts­par­ken inleddes
  • 03/2021 Gjut­ning av vind­kraft­ver­kens fun­da­ment inleddes
  • 04/2021 Bygg­na­tion av els­ta­tio­ner och kabla­ge för elö­verfö­rings­nä­tet inleddes
  • 10/2021 Gjut­ning av vind­kraft­ver­kens fun­da­ment färdigställs
  • 03/2022 Resan­det av vind­kraft­verk inleds
  • 09/2022 Samt­li­ga vind­kraft­verk resta
  • 12/2022 Den förs­ta fasen av elpro­duk­tio­nen inleds
  • 07/2023 Den andra fasen av elpro­duk­tio­nen inleds