ÖVER­SIKT

Med sin tota­la effekt på 404 MW är Mut­ka­lam­pi vind­krafts­park den störs­ta vind­par­ken i Fin­land. Det finns 69 vind­kraft­verk i Mut­ka­lam­pi vind­krafts­park i Mel­lers­ta och Nor­ra Öster­bot­ten, med en svep­höjd på 220 meter.

Vind­krafts­par­ken pro­duce­rar ren ener­gi för inter­na­tio­nel­la före­tag som Google, Hei­ne­ken, Phil­lips, Nou­ry­on och Signify.

Bygg­na­tio­nen av vind­krafts­par­ken inled­des 2021 och elpro­duk­tio­nen kom­mer att star­tas i två faser under 2022 och 2023.

3D-model­len nede­rom klar­gör hur Mut­ka­lam­pi vind­par­ken ser ut när den blir färdig.

LÄGE

Mut­ka­lam­pi vind­krafts­park är belä­gen i Mel­lers­ta och Nor­ra Öster­bot­ten, runt stä­der­na Kala­jo­ki, Kan­nus och Kar­le­by. Av vind­kraft­ver­ken är 39 beläg­na i Kan­nus-områ­det, 29 i Kala­jo­ki och en i Karleby-området.

Områ­det lig­ger cir­ka 20 km från Kan­nus, 40 km från Kala­jo­ki och 60 km från Karleby.

FÖR­DE­LAR FÖR REGIONEN

För­de­lar för den regio­na­la ekonomin

Mut­ka­lam­pis vind­krafts­pro­jekt är en inves­te­ring på 500 mil­jo­ner euro som utvecklar och främ­jar eko­no­min i Mel­lers­ta och Nor­ra Öster­bot­ten under de kom­man­de 25–30 åren. 

För­de­lar för den regio­na­la gemenskapen

Vi stö­der lokal kul­tur, idrott och fri­tid och strä­var stän­digt efter att hit­ta fler sätt att främ­ja väl­be­fin­nan­det i närområdena. 

För­de­lar för klimatet

Genom att utnytt­ja Mut­ka­lam­pi-områ­dets vind­krafts­po­ten­tial främ­jar vi både Fin­lands natio­nel­la kli­matmål och den glo­ba­la övergån­gen till för­ny­bar energi.

PRO­JEK­TETS FRAMÅTSKRIDANDE

Pla­ne­ring

Pla­ne­rin­gen och utvecklin­gen av Mut­ka­lam­pi vind­krafts­park inled­des redan 2011. Neoen köp­te pro­jek­tet av pro­jek­tut­veckla­ren Pro­kon under 2019 och 2021.

Finan­sie­ring

Mut­ka­lam­pi vind­krafts­park har finan­sie­rats genom att kom­bi­ne­ra vårt eget kapi­tal och långfris­ti­ga lån – utan stat­ligt stöd.

Byg­gan­de

Byg­gan­det av Mut­ka­lam­pi vind­krafts­park inled­des i bör­jan av våren 2021.

Pro­duk­tion

Pro­duk­tio­nen star­tas i två faser under 2022 och 2023. Vind­krafts­par­ken pro­duce­rar el under de kom­man­de 25–30 åren.

Neoen är en fransk pion­jär inom för­ny­bar ener­gi, grun­dad 2008. Vi utvecklar, finan­sie­rar, byg­ger, äger och dri­ver sol­kraft­verk, vind­krafts­par­ker och bat­te­ri­la­ger. Våra pro­jekt pla­ne­ras på ett sätt som gyn­nar mil­jön och tar lokal­sam­häl­let i beak­tan­de. Vårt mål är att främ­ja den glo­ba­la övergån­gen till för­ny­bar energi.

Neoen har varit verk­sam i Fin­land sedan 2018. Utö­ver Mut­ka­lam­pi vind­krafts­park som just nu är i byggs­ke­det har vi Hedet-vind­krafts­par­ken i När­pes och Yllik­kä­lä bat­te­ri­la­ger nära Villmanstrand.