Vanliga frågor

På den­na sida har vi sam­mans­tällt frå­gor som vi oftast stö­ter på i sam­band med Mut­ka­lam­pi vindkraftspark.

De som är int­res­se­ra­de av vind­kraft i all­män­het hit­tar infor­ma­tion på fins­ka på Fins­ka vind­kraftfö­re­nin­gens (STY) webbplats.

Van­li­ga frågor