Neoe­nin spon­so­roi­ma hiih­tä­jä­lu­paus Alma Jun­nik­ka­la täh­tää Suo­men huipulle


Neoe­nin spon­so­roi­ma Jun­nik­ka­la tree­naa kau­des­sa yli 500 tuntia.

Mikä sai sinut alun perin innos­tu­maan hiih­tä­mi­ses­tä?
”Kave­ri­ni sai minut lajin pariin, mut­ta olen hiih­tä­nyt lap­suu­des­ta­ni asti pal­jon per­hee­ni kans­sa. Innos­tuin lajis­ta noin 12-vuo­ti­aa­na nii­hin aikoi­hin, kun aloi­tin ylä­kou­lun. Isä­ni on myös hiih­tä­nyt kil­paa nuo­ruu­des­saan. Kun sain val­men­ta­jan, aloin osal­lis­tua vähän isom­piin kisoi­hin. Vii­me vuo­det olen hiih­tä­nyt Suo­men mes­ta­ruus­ki­sois­sa.”

Mikä on saa­nut sinut pysy­mään lajin paris­sa?
”Se, että näkee ja kokee kehit­ty­vän­sä ja pys­tyn paran­ta­maan tulok­sia­ni. Tree­naa­mi­nen on ollut tosi kivaa, ja minul­le nor­maa­li osa arkea­ni.”

Mikä on paras tun­ne, joka sinul­le tulee hiih­tä­mi­ses­tä?
”Tot­ta kai se on onnis­tu­mi­sen tun­ne ja kisois­sa pär­jää­mi­nen. Mut­ta voit­ta­mi­nen on vain yksi osa sitä, mitä tämä laji minul­le antaa. Jos tree­ni menee hyvin, myös se on kivaa. Jos­kus riit­tää, että on saa­nut teh­tyä hyvän suorituksen. Sii­tä­kin tulee hyvä fii­lis. ”

Ker­ro har­joit­te­lu­ru­tii­nis­ta­si? Miten pal­jon tree­naat ja miten?
”Täl­lä kau­del­la minul­le tulee tree­ni­tun­te­ja yhteen­sä noin 530 tun­tia. Minul­la on eri­lai­sia tree­ni­viik­ko­ja: kevyi­tä, nor­maa­le­ja ja rank­ko­ja. Kil­pai­lu­vii­kot ovat tree­nien osal­ta eri­lai­sia. Pidän yhden lepo­päi­vän vii­kos­sa. Yleen­sä sunnuntaisin hiih­dän pit­kän len­kin, joka on kah­des­ta tun­nis­ta 3,5 tun­tiin. Sii­nä ehtii hiih­tää hel­pos­ti yli 40 kilometriä.”

Kuka on esi­ku­va­si ja mik­si?
”Hän on hiih­tä­jä Kris­ta Pär­mä­kos­ki. Hän on hyvä hiih­tä­jä ja syö glu­tee­ni­ton­ta ruo­kaa aivan kuten minä­kin. Olen näh­nyt Kris­tan usein Vuo­ka­tis­sa laduil­la.”

Olet kotoi­sin Kala­joel­ta. Miten aktii­vi­nen hiih­to­pi­tä­jä Kala­jo­ki on?
”Ladul­la on aina kai­ken ikäi­siä hiih­tä­jiä. Tääl­lä on tosi
pit­kät ladut, ja sik­si tääl­lä saa teh­tyä pit­kiä lenk­ke­jä.
Rul­la­hiih­to­kin on kesäl­lä hyvin mah­dol­lis­ta, kos­ka Kes­ki-Poh­jan­maal­la on tasais­ta ja pit­kiä asfalt­ti­tei­tä.”

Uusiu­tu­vaa ener­gi­aa tuot­ta­va Neoen spon­so­roi sinun har­ras­tus­ta­si. Miten tär­keä­nä pidät uusiu­tu­vaa ener­gi­aa?
”Onhan se todel­la tär­ke­ää, kos­ka se on ympä­ris­töys­tä­väl­lis­tä ja hyväk­si luon­nol­le. Jos kelit läm­pe­ni­si­vät, en pys­tyi­si hiih­tä­mään.”

Mikä on pit­kän aika­vä­lin tavoit­tee­si hiih­dos­sa?
”Se, että pär­jään hyvin Suo­men tasol­la. Täl­lä kau­del­la kes­ki­tyn Suo­men mes­ta­ruus­ki­soi­hin. Täh­täi­mes­sä­ni kär­ki­kol­mik­ko. Vii­me vuon­na voi­tim­me vies­tis­sä prons­sia 18-vuo­tiai­den nais­ten sar­jas­sa.”

Ker­rot ole­va­si jou­luih­mi­nen ja kuun­te­le­va­si jopa
jou­lu­lau­lu­ja tree­nien yhtey­des­sä. Mitä olet toi­vo­nut jou­lu­lah­jak­si?

”Tänä vuon­na en ole kek­si­nyt toi­voa oikein mitään, mut­ta vil­la­su­kat oli­si­vat hyvä lahja.”

Alma Jun­nik­ka­la

Ikä: 15-vuo­tias
Laji: Maas­to­hiih­to, muka­na täl­lä kau­del­la U18-maa­jouk­kue­val­men­nuk­ses­sa
Seu­ra: Kala­joen Junk­ka­rit
Saa­vu­tuk­set: Nuo­ret nai­set 18-vuo­ti­aat SM-prons­si, vii­me vuon­na Hopea­som­pa-kiso­jen nuor­ten 4. sija. (5 km perin­tei­nen)
Muut har­ras­tuk­set: Len­to­pal­lo
Mot­to: Täy­sil­lä eteen­päin joka kelissä!