Toimitukset

Tur­bii­nio­sien toi­mi­tuk­set Mut­ka­lam­min tuulipuistoon

Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­ton raken­ta­mi­nen on eden­nyt sii­hen vai­hee­seen, että maan­ra­ken­nus­työt ovat val­mis­tu­mas­sa ja tur­bii­nien osien toi­mi­tus tuu­li­puis­ton alu­eel­le alkamassa.

Joh­tuen osien mit­ta­suh­teis­ta toi­mi­tuk­set tule­vat vai­kut­ta­maan lähia­lu­een liikenteeseen.

Eri­kois­kul­je­tus­ten on mää­rä alkaa hel­mi­kuus­sa 2022 ja nii­den on arvioi­tu kes­tä­vän kesä­kuun 2022 lop­puun saakka.

Toi­mi­tuk­sien aikataulu

Pää­asial­li­set toimitusajat

Toi­mi­tuk­sis­ta joh­tu­vien häi­riöi­den mini­moi­mi­sek­si kom­po­net­tien toi­mi­tusa­jat pyri­tään ajoit­ta­maan päi­vi­sin klo 07–10 sekä klo 15–18 välis­ten aiko­jen ulko­puo­lel­le, jot­ta kul­je­tuk­sil­la oli­si mah­dol­li­sim­man vähän vai­ku­tus­ta esi­mer­kik­si työ­mat­ka- ja
kou­lu­lii­ken­tee­seen.

Toi­min­nan moni­muo­toi­suu­den takia on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta, että jokai­se­na päi­vä­nä tämä ei ole mahdollista.

Mitä kul­je­te­taan?

Eri­kois­kul­je­tuk­sis­ta vas­taa Hava­tor Oy. Arvioi­tu kul­je­tus­ten mää­rä per päi­vä on nel­jä eri saat­tuet­ta ja yhteen­sä 12 kom­po­nent­tia. Kul­je­tuk­sis­sa toi­mi­te­taan mm. tuu­li­voi­ma­loi­den tor­ni­loh­ko­ja, kone­huo­nei­ta, vaih­teis­to­ja, gene­raat­to­rei­ta, napo­ja ja lapoja.

Tur­bii­nio­sat toi­mi­te­taan Mut­ka­lam­men raken­nus­työ­maal­le Raa­hen ja Kala­joen sata­mis­ta Kan­nuk­sen kautta.

Reit­ti ja vai­ku­tuk­set lähialueelle

Suu­rin vai­ku­tus toi­mi­tuk­sis­ta tulee ole­maan Mär­sy­län, Mut­ka­lam­min ja Kor­ven­ky­län asuk­kail­le ja eten­kin Kor­ven­ky­län ja Mut­ka­lam­min asukkaille.

Kul­je­tus­reit­tiä on jou­dut­tu muok­kaa­maan, jot­ta se sovel­tuu eri­tyis­kul­je­tuk­sil­le. Kul­je­tuk­sis­ta vas­taa­va Hava­tor Oy käyt­tää saat­tuei­den edes­sä saat­toau­toa. Kul­je­tus­rei­til­lä vas­taan­tu­le­va lii­ken­ne jou­du­taan pysäyt­tä­mään ja ohjaa­maan levik­keil­le ja ris­teyk­sil­le kul­je­tuk­sien ja vas­taan­tu­le­van lii­ken­teen tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si. Saat­toau­to huo­leh­tii vas­taan­tu­le­vien pysäyttämisestä.

Suo­si­tus Mut­ka­lam­min ja Kor­ven­ky­län asukkaille

Suo­sit­te­lem­me Kor­ven­ky­län ja Mut­ka­lam­men asuk­kail­le punai­sel­la kat­ko­vii­val­la mer­ki­tyn rei­tin käyt­töä, sil­lä eten­kin vas­taan tule­van sii­pi­kul­je­tus­re­kan tai tor­ni­loh­ko­re­kan ohit­ta­mi­nen hen­ki­lö­au­tol­la Mär­sy­lä-Mut­ka­lam­pi väli­sel­lä tiel­lä on
haas­ta­vaa ja jos­sain koh­dis­sa mahdotonta.