Rau­man­ka­rin kou­lun oppi­laat vie­rai­lul­la Mut­ka­lam­min tuulipuistossa


Neoen jär­jes­ti maa­lis­kuus­sa Himan­gal­la sijait­se­van Rau­man­ka­rin kou­lun opis­ke­li­joil­le sekä Eras­mus + ‑ohjel­man espan­ja­lai­sil­le ja ita­lia­lai­sil­le osal­lis­tu­jil­le vie­rai­lun Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­toon. Vie­rai­lu alkoi Neoe­nin lyhyel­lä luen­nol­la kou­lul­la, jos­sa oli läs­nä noin 100 7–9. luok­ka­lais­ta oppi­las­ta. Luen­nol­la Neoen ker­toi mm. suo­ma­lai­ses­ta ener­gia­ken­täs­tä, ener­gian käy­tös­tä sekä tavois­ta, joil­la uusiu­tu­vaa ener­gi­aa voi­daan tuot­taa ja hyö­dyn­tää Suomessa.

Luen­non jäl­keen Eras­mus + ‑ohjel­maan osal­lis­tu­vat oppi­laat pää­si­vät tutus­tu­maan Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­toon. Vie­rai­lun aika­na oppi­laat pää­si­vät kier­tä­mään tuu­li­puis­tos­sa ja tutus­tu­maan tuu­li­myl­lyi­hin tar­kem­min. Lisäk­si oppi­laat sai­vat mah­dol­li­suu­den käy­dä sisäl­lä tuulimyllyssä. 

Eras­mus+ on Euroo­pan unio­nin vaih­to-opis­ke­li­jaoh­jel­ma, jon­ka kaut­ta eri-ikäi­set opis­ke­li­jat saa­vat mah­dol­li­suu­den tutus­tua ja vie­rail­la kump­pa­ni­mai­den kou­luis­sa. Täl­lä het­kel­lä ohjel­mas­sa pai­not­tu­vat voi­mak­kaas­ti vih­reä ener­gia sekä uusiu­tu­van ener­gian lähteet.

”Opis­ke­li­ja­vie­rai­lun punai­se­na lan­ka­na on ollut suo­ma­lai­nen uusiu­tu­van ener­gian tuo­tan­to. Vaih­to­vii­kon aika­na Espan­jas­ta ja Ita­lias­ta saa­pu­neet opis­ke­li­jat pää­se­vät tutus­tu­maan suo­ma­lai­sen uusiu­tu­van ener­gian tuo­tan­toon. Vas­taa­vas­ti opis­ke­li­jat pää­se­vät myö­hem­min vie­rai­le­maan sekä Espan­jan että Ita­lian kiin­nos­ta­vis­sa ener­gia­koh­teis­sa”, Rau­man­ka­rin kou­lun bio­lo­gian ja maan­tie­teen opet­ta­ja Saa­na Rau­ta­kos­ki kertoo.

”Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­to on mie­les­täm­me kiin­nos­ta­va vie­rai­lu­koh­de, sil­lä se on pai­kal­li­nen ja lähel­lä uusiu­tu­vaa ener­gi­aa tuot­ta­va lai­tos”, Rau­ta­kos­ki jatkaa.

Kaik­ki ohjel­maan osal­lis­tu­vat ovat olleet kiin­nos­tu­nei­ta uusiu­tu­van ener­gian tee­mois­ta. Kes­tä­vän kehi­tyk­sen tee­mat ovat olleet esil­lä myös Rau­man­ka­rin oppi­lai­den arjes­sa ja opetuksessa.

”Tee­ma­na kou­lus­sa on ollut tänä luku­vuon­na minä me ja maa­il­ma, jon­ka vuok­si oppi­lai­den kans­sa on kes­kus­tel­tu kes­tä­väs­tä kehi­tyk­ses­tä. Tähän liit­ty­vät tie­tys­ti täl­lä het­kel­lä myös oma­va­rai­suu­den tee­mat, kun maa­il­man­ti­lan­ne aiheut­taa epä­var­muut­ta”, sanoo opet­ta­ja Kai­sa Kinnunen. 

Mut­ka­lam­mil­la opis­ke­li­joi­ta kiin­nos­ti­vat eri­tyi­ses­ti tuu­li­myl­ly­jen tehok­kuus säh­kön­tuo­tan­nos­sa sekä nii­den tek­ni­nen raken­ne. Tuu­li­myl­lyn sisäl­lä oppi­laat pää­si­vät­kin näke­mään, miten tuu­li­myl­lyt oikeas­ti toi­mi­vat. Opis­ke­li­joi­den mie­les­tä vie­rai­lu oli erit­täin kiin­nos­ta­va ja jää var­mas­ti mieleen.

”Kiin­nos­ta­vin­ta oli näh­dä, miten suu­ria tuu­li­myl­lyt oikeas­ti ovat. Oli kiva pääs­tä käy­mään sisäl­lä tuu­li­myl­lys­sä ja näh­dä sen sisäl­lä ole­vaa tek­no­lo­gi­aa. Opim­me pal­jon uut­ta tuu­li­voi­mas­ta”, ker­to­vat Eras­mus + ‑ohjel­man opiskelijat.

Yhteis­työ pai­kal­lis­ten yhtei­sö­jen kans­sa on Neoe­nil­le yksi tär­keim­mis­tä toi­min­ta­ta­vois­ta. Oppi­lai­tos­ten kans­sa teh­tä­vä yhteis­työ on yksi esi­merk­ki kym­me­nien mui­den hank­kei­den lisäksi.

”Meil­lä oli kiva päi­vä Rau­man­ka­rin kou­lun oppi­lai­den kans­sa. Mie­les­tä­ni on hie­noa, että kou­lu on aktii­vi­nen ja vie oppi­lai­ta tutus­tu­maan uusiu­tu­van ener­gian tuo­tan­toon käy­tän­nös­sä osa­na ope­tus­ta. Neoen sitou­tuu han­kea­luei­siin ja nii­tä ympä­röi­viin yhtei­söi­hin pit­käl­lä aika­vä­lil­lä — näin ollen on tär­ke­ää, että myös pai­kal­li­set asuk­kaat ja toi­mi­jat pää­se­vät tutus­tu­maan hank­kei­siin lähem­min”, Neoe­nin maa­joh­ta­ja Jer­ri Loik­ka­nen sanoo.