Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­toon toteu­tet­ta­van tai­de­teok­sen luon­nos­vai­heen tai­tei­li­jat on valittu


Valin­ta­lau­ta­kun­ta tilaa luon­nok­set tuu­li­puis­toon toteu­tet­ta­vas­ta tai­de­teok­ses­ta nel­jäl­tä eri tai­tei­li­jal­ta. Hel­mi-maa­lis­kuus­sa jär­jes­tet­tyyn port­fo­lio­ha­kuun osal­lis­tui yhteen­sä 73 tai­tei­li­jaa, tai­tei­li­ja­pa­ria ja taiteilijaryhmää.

Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­ton avoi­meen port­fo­lio­ha­kuun vas­taa­no­tet­tiin mää­rä­ai­kaan men­nes­sä 73 hake­mus­ta. Teos­haun valin­ta­lau­ta­kun­taa ilah­dut­ti haki­ja­mää­rän lisäk­si haki­joi­den laa­ja-alai­suus ja port­fo­lioi­den kor­kea taso.

Rin­nak­kai­seen luon­nos­vai­hee­seen kut­su­tut tai­tei­li­jat ovat työ­pa­ri Grön­lund-Nisu­nen (Tom­mi Grön­lund ja Pet­te­ri Nisu­nen), NEON-työ­ryh­mä (Vilii­na Koi­vis­to ja Mark Nixon), tai­tei­li­ja Nina Luos­ta­ri­nen sekä kuvan­veis­tä­jä Jaak­ko Per­nu.

Teo­seh­do­tuk­set tila­taan Kes­ki- ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la sijait­se­vaan Neoen Renewables Fin­land Oy:n kesä­kuus­sa viral­li­ses­ti avat­ta­vaan Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­toon. Teos sijoit­tuu Suo­men suu­rim­paan tuu­li­puis­toon etääl­le asu­tuk­ses­ta ja jul­ki­sel­le tai­teel­le poik­keuk­sel­li­seen ympä­ris­töön. Haet­ta­van teok­sen toi­vo­taan kuvas­ta­van tuu­li­puis­ton luon­non­mu­kai­sia arvo­ja ja aset­tu­van mate­ri­aa­li­va­lin­noil­taan ja toteu­tuk­sel­taan ympä­ris­töön. Teok­sen suun­nit­te­lus­sa huo­mioi­daan sen toteut­ta­mi­sen aiheut­ta­ma hiilijalanjälki.

Teos­ti­lauk­sen vas­taa­not­ta­va tai­tei­li­ja ja toteu­tet­ta­va teos jul­kis­te­taan Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­ton viral­li­sis­sa ava­jai­sis­sa 17. kesä­kuu­ta 2023.

Luon­nos­vai­hee­seen kut­su­tut tai­tei­li­jat valit­si valin­ta­lau­ta­kun­ta, jon­ka jäse­net ovat Neoen Suo­men maa­joh­ta­ja Jer­ri Loik­ka­nen, Neoen Rans­kan Euroo­pan toi­min­to­jen joh­ta­ja Cris­top­he Desplats-Redier, Neoen Suo­men pro­jek­ti­pääl­lik­kö Eri­ka Forstén, Kan­nuk­sen kau­pun­gin­joh­ta­ja Jus­si Nii­nis­tö, tai­tei­li­ja Jan­ne Nabb, K.H.Renlundin museon alue­tai­dea­ma­nuens­si Annii­na Kiis­ki­nen sekä Upear­tin tai­de­koor­di­naat­to­ri Yior­gos Fana­ris.

Teos­haun koor­di­noin­nis­ta vas­taa Upeart.