Neoen muka­na tuke­mas­sa Kan­nuk­sen Uran pesäpallotoimintaa


Pesä­pal­lo on yksi kan­nus­lais­ten nuor­ten suo­si­tuim­pia urhei­lu­la­je­ja. Junio­rei­ta Kan­nuk­sen Uran pesä­pal­lo­toi­min­nas­sa on aktii­vi­ses­ti muka­na run­saat sata ja aikui­sia pelaa aktii­vi­ses­ti vii­ti­sen­kym­men­tä. Val­men­ta­jia ja jouk­ku­een­joh­ta­jia toi­min­taa pyö­rit­tä­mäs­sä seu­ras­sa on yhteen­sä run­saat 30.

Kan­nuk­sen Uran junio­ri­toi­min­nan vetä­jä Maria Huu­ki ker­too, että jouk­kuei­den jäse­net kerää­vät rahat toi­min­taan muun muas­sa myy­mäl­lä eri­lai­sia tuot­tei­ta ja teke­mäl­lä tal­koi­ta esi­mer­kik­si sii­voa­mal­la yri­tys­ten pihoja.

“Muu­toin jouk­kuei­den toi­min­ta rahoi­te­taan pelien kios­ki­myyn­nin, lip­pu­tu­lo­jen sekä seu­ran teke­mien yhteis­työ­so­pi­mus­ten kautta.”

Hänen mukaan­sa Uras­sa seu­ran mak­sut halu­taan pitää niin pie­ni­nä kuin mah­dol­lis­ta, jot­ta kai­kil­la kiin­nos­tu­neil­la oli­si mah­dol­li­suus har­ras­taa lajia ja olla muka­na seu­ran toiminnassa.

“Kausi­mak­sut ovat ikä­luo­kas­ta riip­puen 20–60 euroa ja pesä­pal­lo­li­sens­sit run­saas­ta kym­me­nes­tä euros­ta 58 euroon. Toki mat­kus­ta­mi­seen menee polt­toai­ne­ku­lu­ja, mut­ta muu­toin esi­mer­kik­si väli­nei­tä saa seu­ral­ta lai­nak­si­kin”, Huu­ki jatkaa.

Neoen tukee Kan­nuk­sen Uran pesä­pal­lo­toi­min­taa, pai­not­taen eri­tyi­ses­ti junio­rei­den peli- ja harrastusmahdollisuuksia.