Rau­man­ka­rin kou­lus ele­ver på besök i Mut­ka­lam­pi vindkraftspark


I mars ord­na­de Neoen ett besök i Mut­ka­lam­pi vind­krafts­park för ele­ver­na i Rau­man­ka­rin kou­lu samt Eras­mus +-pro­gram­mets spans­ka och ita­liens­ka del­ta­ga­re. Besö­ket inled­des i sko­lan med en kort före­läs­ning av Neoen för cir­ka 100 ele­ver i klas­ser­na 7–9. Under före­läs­nin­gen berät­ta­de Neoen bl.a. om det fin­länds­ka ener­gifäl­tet, ener­gian­vänd­nin­gen samt de sätt på vil­ka för­ny­bar ener­gi kan pro­duce­ras och utnytt­jas i Finland.

Efter före­läs­nin­gen fick ele­ver­na som del­tar i Eras­mus +-pro­gram­met bekan­ta sig med Mut­ka­lam­pi vind­krafts­park. Under besö­ket fick ele­ver­na van­dra omkring i vind­par­ken och ta en när­ma­re titt på vind­kraft­ver­ken. Des­su­tom fick ele­ver­na möj­lig­he­ten att gå in i ett vindkraftverk. 

Eras­mus + är Euro­peis­ka unio­nens pro­gram för utby­tess­tu­de­ran­de, som ger ele­ver i oli­ka åldrar möj­lig­he­ten att bekan­ta sig med och besö­ka sko­lor i part­ner­län­der­na. För när­va­ran­de beto­nar pro­gram­met starkt grön ener­gi samt käl­lor för för­ny­bar energi.

”Den röda trå­den under stu­die­be­sö­ket har varit fin­ländsk pro­duk­tion av för­ny­bar ener­gi. Under utby­tes­vec­kan får ele­ver­na från Spa­nien och Ita­lien bekan­ta sig med fin­ländsk pro­duk­tion av för­ny­bar ener­gi. Likaså får ele­ver­na sena­re besö­ka int­res­san­ta ener­gimål både i Spa­nien och i Ita­lien”, berät­tar Saa­na Rau­ta­kos­ki, lära­re i bio­lo­gi och geo­gra­fi på Rau­man­ka­rin koulu.

”Mut­ka­lam­pi vind­krafts­park var ett int­res­sant plats att besö­ka för oss, efter­som den är en lokal och när­be­lä­gen anlägg­ning som pro­duce­rar för­ny­bar ener­gi”, fort­sät­ter Rautakoski.

Alla som del­tar i pro­gram­met har varit int­res­se­ra­de av oli­ka teman kring för­ny­bar ener­gi. Håll­bar utveckling har också varit en del av var­da­gen och under­vis­nin­gen för ele­ver­na på Rau­man­ka­rin koulu.

”Temat för det här läså­ret är jag, vi och värl­den, och då har vi pra­tat om håll­bar utveckling med ele­ver­na. Hit hör också natur­ligt­vis aktuel­la teman såsom självför­sörj­ning, med tan­ke på det osä­kra världs­lä­get”, säger lära­ren Kai­sa Kinnunen. 

I Mut­ka­lam­pi var ele­ver­na speciellt int­res­se­ra­de av vind­kraft­ver­kens effek­ti­vi­tet i elpro­duk­tio­nen samt hur de kon­strue­rats tek­niskt. Inu­ti vind­kraft­ver­ket fick ele­ver­na också se hur de egent­li­gen fun­ge­rar. Enligt ele­ver­na var besö­ket myc­ket int­res­sant och något som de kom­mer att minnas.

”Det mest int­res­san­ta var att se hur sto­ra vind­kraft­ver­ken egent­li­gen är. Det var roligt att få gå in i vind­kraft­ver­ket och se tek­ni­ken där inu­ti. Vi lär­de oss myc­ket nytt om vind­kraft”, berät­tar ele­ver­na i Eras­mus +-pro­gram­met.

Samar­be­tet med det loka­la sam­häl­let är ett av Neoens vik­ti­gas­te verk­sam­hets­for­mer. Samar­be­tet med läroans­tal­ter är ett exem­pel på det­ta utö­ver tio­tals andra projekt.

Vi hade en rolig dag med ele­ver­na från Rau­man­ka­rin kou­lu. Jag tyc­ker att det är fint att sko­lan är aktiv och tar med ele­ver­na för att bekan­ta sig med pro­duk­tio­nen av för­ny­bar ener­gi i prak­ti­ken som en del av under­vis­nin­gen. Neoen enga­ge­rar sig i pro­jek­tområ­den och de omgi­van­de sam­häl­le­na på lång sikt – på så sätt är det vik­tigt att även loka­la invå­na­re och aktö­rer får bekan­ta sig när­ma­re med pro­jek­ten”, säger Neoens landschef Jer­ri Loikkanen.