Grön­lund-Nisu­nens ins­tal­la­tion som utnytt­jar loka­la mate­rial och veds­ta­pe­les­te­tik uppförs i vind­par­ken i Mutkalampi


Konst­närs­duon Grön­lund-Nisu­nens ins­tal­la­tion 84,3 m³/h bes­tälls till vind­par­ken i Mut­ka­lam­pi. Vid invig­nin­gen av vind­par­ken i Mut­ka­lam­pi lör­da­gen den 17 juni offent­ligg­jor­des det förs­lag som valts ut genom en sök­ning av ett verk i två faser.

I den öpp­na portfölj­sök­ning för vind­par­ken i Mut­ka­lam­pi som ord­na­des i bör­jan av året mot­togs 73 ansök­nin­gar. Av des­sa inb­jöds fyra konst­nä­rer till en paral­lell utkast­bes­täll­ning. Utkast bes­täll­des av konst­närs­duon Grön­lund-Nisu­nen, konst­nä­ren Nina Luos­ta­ri­nen, arbetsgrup­pen NEON samt skulp­tö­ren Jaak­ko Per­nu. Urvals­kom­mittén val­de Grön­lund-Nisu­nens förs­lag till det verk som ska genomföras.

”Den plats­bund­na karak­tä­ren hos det vin­nan­de ver­ket och utnytt­jan­det av lokalt mate­rial i kom­bi­na­tion med den aktuel­la tema­värl­den gjor­de ett stort int­ryck på den jury som enhäl­ligt val­de att genomfö­ra Grön­lund-Nisu­nens verk”, säger Kan­nus­bon Jan­ne Nabb, konst­närs­med­lem av juryn.

När Grön­lund-Nisu­nen ska­pa­de det offent­li­ga ver­ket fasci­ne­ra­des de av ver­kets plats­bun­den­het och möj­lig­he­ten att nå en annan publik än vid musei- och galleriarbete.

”De kon­takt­punk­ter mel­lan mark- och mil­jö­konst, ofö­rut­se­bar­he­ten och den grö­na tek­nik­park som öpp­nar sig i bakgrun­den samt vind­kraft­ver­kens ele­gan­ta este­tis­ka formspråk var en ins­pi­re­ran­de utgångs­punkt för det konst­verk som uppförs i Mut­ka­lam­pi”, säger Pet­te­ri Nisu­nen från konst­närs­duon Grönlund-Nisunen.

”När vi fun­de­ra­de på vind­par­kens vida­re bety­del­se, frå­ga­de vi oss hur vi kan åskåd­lig­gö­ra den mängd uts­läppsfria ener­gi som vind­par­ken pro­duce­rar och vi bes­löt oss för att jämfö­ra den med ved, huvud­ma­te­ria­let i vårt verk. Ved är ett mate­rial som fin­län­dar­na är väl fört­rog­na med, och mäng­den ener­gi i ett vedmått kan också de fles­ta stads­bor­na ges­tal­ta. Ett vedmått kan därför sägas utgö­ra en del av det fin­länds­ka natio­nal­lands­ka­pet och det men­ta­la lands­ka­pet”, berät­tar Nisu­nen om mate­rial­va­let vid förs­la­get till verk.

”Vind­par­ken i Mut­ka­lam­pi pro­duce­rar i genoms­nitt per tim­me en ener­gi­mängd som mots­va­rar 84,5 vedmått eller kubik­me­ter ved. Av det­ta vi gör en 50 meter lång och drygt två meter hög veds­ta­pel. Den lyfts upp på en lätt kon­struk­tion drygt en meter över mar­ken, så på avstånd sett ver­kar veds­ta­peln levi­te­ra i luf­ten. Under nat­ten bely­ses ver­ket bakifrån och ges­tal­tas som en sil­huett, när endast ljuset mel­lan vedklab­bar­na silas ige­nom. Vind­par­kens beräk­na­de livs­längd är 30 år. Under den tiden blir trä­ma­te­ria­let i ver­ket grått och moss­be­vuxet, men det förs­vin­ner inte från omgiv­nin­gen. I när­he­ten av ver­ket plan­te­ras en rad med träd som leder till ingån­gen till vind­par­ken och som under vind­par­kens livscy­kel växer så att den mots­va­rar det antal kubik­me­ter som ver­ket kräver.”

Juryn bedöm­de att Grön­lund-Nisu­nens verk 84,3 m³/h i frå­ga om tema och genomfö­ran­de är koncist, mång­di­men­sio­nellt och aktuellt.

”Att i ett offent­ligt verk utnytt­ja vedklabb­ses­te­tik som näs­tan fått en etable­rad ställ­ning som natio­nal­konst fört­juser. När skym­nin­gen fal­ler ger ljuset som flö­dar genom spric­kor­na i de bakgrunds­be­lys­ta veds­taplar­na en över­ras­kan­de upple­vel­se av ver­ket, när det för en per­son som ser ver­ket genom en för­bi­pas­se­ran­de bil ska­par ett impo­ne­ran­de tre­di­men­sio­nellt int­ryck av ett dyna­miskt rörel­se­pa­ral­lax som byggs av ljus och skug­gor”, bes­kri­ver Jan­ne Nabb det val­da förslaget.

Ver­ket uppförs i vind­par­ken i Mut­ka­lam­pi, som Neoen Renewables Fin­land Oy officiellt invig­de i juni. Vind­par­ken som till sin tota­lef­fekt är den störs­ta i Fin­land finns i Kan­nus, Kala­jo­ki och Kar­le­by i Mel­lers­ta och Nor­ra Öster­bot­ten. Avsik­ten är ver­ket genomförs under 2023.

Tom­mi Grön­lund (f. 1967) och Pet­te­ri Nisu­nen (f. 1962) är till sina bakgrun­der arki­tek­ter. Deras konst­när­li­ga pro­duk­tion består av ins­tal­la­tio­ner som kom­bi­ne­rar tek­nik, vetens­kap och konst. I ver­ken spe­lar natur­ve­tens­kapli­ga, fysi­ka­lis­ka och meka­nis­ka feno­men som rörel­se, ljus och ljud ofta en vik­tig roll. Grön­lund-Nisu­nen har genomfört fle­ra offent­li­ga konst­verk i Fin­land och på andra håll i Euro­pa och deras verk har visats på mån­ga uts­täll­nin­gar i Fin­land och utomlands.

Det förs­lag till verk som ska genomfö­ras val­des av en urvals­kom­mitté, vars med­lem­mar är Jer­ri Loik­ka­nen, Neoens lands­di­rek­tör i Fin­land, Cris­top­he Desplats-Redier, Neoens direk­tör för Fran­kri­kes Euro­pa­funk­tio­ner, Eri­ka Forstén, Neoens pro­jektc­hef i Fin­land, Jus­si Nii­nis­tö,Kan­nus stads­di­rek­tör, konst­nä­ren Jan­ne Nabb, Annii­na Kiis­ki­nen, K.H.Renlunds museets region­kons­ta­ma­nuens och Yior­gos Fana­ris, Upearts konst­koor­di­na­tor. Upeart ans­va­rar för samord­nin­gen av projektet.

Upeart
+358 50 468 6521
press(at)upeart.com