Konst­nä­rer­na har valts för skiss­ta­diet för konst­ver­ket som ska för­verkli­gas i Mut­ka­lam­pi vindkraftspark


Urvals­nämn­den bes­täl­ler skis­ser för konst­ver­ket som ska för­verkli­gas i vind­krafts­par­ken från fyra oli­ka konst­nä­rer. I port­fo­lio­an­sö­kan som ord­na­des i februari–mars del­tog sam­man­lagt 73 konst­nä­rer, konst­närs­par och konstnärsgrupper.

Mut­ka­lam­pi vind­krafts­parks öpp­na port­fo­lio­an­sö­kan fick 73 ansök­nin­gar inom den utsat­ta tiden. Urvals­nämn­den glad­de sig åt anta­let sökan­de och även de sökan­des mång­si­dig­het och port­fo­lior­nas höga nivå.

Konst­nä­rer­na som kal­lats till skiss­ta­diet är arbets­pa­ret Grön­lund-Nisu­nen (Tom­mi Grön­lund och Pet­te­ri Nisu­nen), NEON-arbetsgrup­pen (Vilii­na Koi­vis­to och Mark Nixon), konst­när Nina Luos­ta­ri­nen samt skulp­tör Jaak­ko Per­nu.

Förs­la­gen på konst­verk bes­tälls till Mut­ka­lam­pi vind­krafts­park i Mel­lers­ta och Nor­ra Öster­bot­ten som ägs av Neoen Renewables Fin­land Oy och som öpp­nas officiellt i juni. Ver­ket kom­mer att place­ras i Fin­lands störs­ta vind­krafts­park långt bort från bosätt­ning i en mil­jö som är ovan­lig för offent­lig konst. Ver­ket öns­kas åters­pegla vind­par­kens natu­ren­li­ga vär­den och pas­sa in i mil­jön vad gäl­ler mate­rial och utfö­ran­de. Kol­dioxi­davt­ryc­ket som orsa­kats av ver­kat beak­tas i dess formgivning.

Konst­nä­ren som mot­ta­ger bes­täll­nin­gen och ver­ket som ska för­verkli­gas publice­ras på Mut­ka­lam­pi vind­krafts­parks officiel­la öpp­ning den 17 juni 2023.

Konst­nä­rer­na som kal­la­des till skiss­ta­diet val­des av en urvals­nämnd, vars med­lem­mar är Neoen Fin­lands landschef Jer­ri Loik­ka­nen, Neoen Fran­kri­kes chef för den euro­peis­ka verk­sam­he­ten Cris­top­he Desplats-Redier, Neoen Fin­lands pro­jektc­hef Eri­ka Forstén, Kan­nus stads­di­rek­tör Jus­si Nii­nis­tö, konst­när Jan­ne Nabb, K.H.Renlunds museums region­kons­ta­ma­nuens Annii­na Kiis­ki­nen samt Upearts konst­koor­di­na­tor Yior­gos Fana­ris.

Ansö­kan koor­di­ne­ras av Upeart.