Maa­lis­kuun Kuukausitiedote


Tuu­li­voi­ma­loi­den kokoon­pa­no ja kom­po­nent­ti­toi­mi­tuk­set jat­kui­vat kii­vaa­na maa­lis­kuus­sa. Hel­mi­kuus­sa aloi­te­tun tuu­li­voi­ma­loi­den esi­ka­sauk­sen lisäk­si mobi­li­so­tiiin maa­lis­kuun aika­na pää­nos­tu­rei­ta, joi­den teh­tä­vä­nä on nos­taa alim­man tor­nin pääl­le loput tor­ni­loh­kot, kone­huo­ne, napa ja vii­mei­se­nä sii­vet. Ilok­sem­me voim­me tode­ta, että ensim­mäi­nen voi­ma­la saa­tiin kasat­tua maa­lis­kuun loppupuolella.

Pää­nos­tu­rin asen­nus­tah­ti on erit­täin sää­riip­pu­vais­ta, sil­lä lii­ka tuu­li­suus ja/tai heik­ko näky­vyys estää nos­to­jen tur­val­li­sen suo­rit­ta­mi­sen, jol­loin pää­nos­tot ovat ehdot­to­mas­ti kiellettyjä. 

Tämän­het­ki­nen mies­vah­vuus työ­mal­la on noin 150. Maa­lis­kuun kyl­mät yöt ovat pitä­neet rou­dan teis­sä, joka on ede­saut­ta­nut voi­ma­la­kom­po­nent­tien ja pää­nos­tu­ri­kom­po­nent­tien suju­vaa toi­mi­tus­ta. Työt ja toi­mi­tuk­set ovat edel­leen suju­neet moit­teet­to­mas­ti hyvis­sä olo­suh­teis­sa ja työ­maan ties­töä on pai­kal­li­nen yhteis­työ­kump­pa­nim­me aura­nut ja hie­kot­ta­nut ansiokkaasti.

Tie­dok­si myös, että suo­ri­tim­me maa­lis­kuun aika­na niin kut­su­tun radio­sig­naa­li­mit­tauk­sen, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on enna­koi­da tuu­li­puis­ton vai­ku­tus­ta radio­sig­naa­lei­hin. Pal­ve­lun­tar­jo­ja Digi­tan tut­ki­muk­sen mukaan tuu­li­puis­ton vai­ku­tus radio­sig­naa­lei­hin tulee ole­maan olematon.

Kii­täm­me kaik­kia asuk­kai­ta sau­mat­to­mas­ta yhteis­työs­tä ja toi­vom­me edel­leen haus­kaa kevään odottelua!