Met­säs­tys­seu­ran väki kiit­tää yhteistyöstä


Mut­ka­lam­min met­säs­tys­seu­ran vara­pu­heen­joh­ta­ja ja hir­vi­po­ru­kan pääl­lik­kö Mar­ko Kor­pi­tie myön­tää, että tuu­li­voi­ma­la­han­ke säi­käyt­ti ensin.

- Olim­me kau­hun val­las­sa, mitä tuu­li­voi­ma­lan raken­ta­mi­nen tuo tul­les­saan, miten vai­kut­taa met­säs­tä­mi­seen ja yleen­sä met­säs­sä liik­ku­mi­seen. Ennak­ko­luu­lom­me oli­vat tur­hia, tosi hie­nos­ti on mennyt.

Mar­ko Korpitie

Kor­pi­tie ker­too, että met­säs­tä­jiä ja seu­raa on kuul­tu hyvin.

– Olem­me raken­nus­vai­hees­sa vies­ti­tel­leet vii­koit­tain, mil­lä alu­eel­la voim­me toi­mia ja mihin ei juu­ri nyt pidä men­nä. Sul­ku­ja on ollut vain myl­ly­jen pys­ty­tys­vai­hees­sa ja nekin turvallisuussyistä.

Vii­me syk­syn hir­ves­tys­kausi sujui Kor­pi­tien mukaan hyvin raken­nus­vai­hees­ta huo­li­mat­ta. – En ole kuul­lut pien­pyy­tä­jil­tä­kään nega­tii­vi­sia kom­ment­te­ja. Eivät­kä mar­jas­ta­jat tai sie­nes­tä­jät­kään ole valittaneet.

Miten tuu­li­voi­ma­la toi­mies­saan vai­kut­taa eläi­miin, on vie­lä arvoi­tus. Kor­pi­tie on kui­ten­kin luottavainen.

- Muu­al­ta olen kuul­lut, että riis­ta tot­tuu käyt­tä­mään raken­nus­vai­heen rau­hoi­tut­tua van­ho­ja tut­tu­ja reittejään.

Met­säs­tä­jil­le alue on uusi­ne levei­ne väy­li­neen Kor­pi­tien mukaan lii­an­kin help­po. Hän myön­tää pitä­vän­sä enem­män erämaamaisemista.

- Vähän hulp­pea tie­ver­kos­to muut­taa met­säs­tyk­sen luon­net­ta. Monet kyl­lä tyk­kää­vät, kun on hel­pom­pi liikkua.

Tie­ver­kos­ton laa­je­ne­mi­nen aiheut­ti jotain ongel­mia­kin. Van­hat hir­vi­tor­nit oli­vat tiel­lä, joten ne jou­dut­tiin tuhoamaan.

Ei niin huo­noa, ettei jotain hyvää­kin. Tuu­li­voi­mayh­tiö avus­ti met­säs­tys­seu­raa, jot­ta se sai mate­ri­aa­lin uusiin hirvitorneihin

- Olem­me pys­tyt­tä­neet tal­koil­la nyt kol­mi­sen­kym­men­tä uut­ta. Ne ovat enti­siä parem­pia, kos­ka ne on raken­net­tu kyl­läs­te­tys­tä puus­ta. Nyt raken­ne­tut eivät ihan rii­tä, joten odot­te­lem­me lisärahoitusta.

Kor­pi­tie kiit­te­lee, että voi­ma­layh­tiön tuel­la on saa­tu raken­net­tua met­säs­tys­tä hel­pot­ta­maan myös vaja.

Mut­ka­lam­min met­säs­tys­seu­ra on yksi Kan­nuk­sen alu­eel­la toi­mi­vis­ta met­säs­tys­seu­rois­ta. Se on perus­tet­tu 1965.

- Jäse­niä seu­ras­sam­me on noin 180, hir­vi­po­ru­kas­sa 40. Met­säs­ty­sa­luet­ta meil­lä on 9321 hehtaaria.

Isän muka­na pik­ku­po­jas­ta met­säs­tys­tä har­ras­ta­nut Kor­pi­tie käy edel­leen vähin­tään vii­koit­tain metsässä.

- Nyky­ään useam­min ilman aset­ta, saa­lis ei enää ole niin tär­ke­ää. Koi­rien kans­sa lii­kun luon­nos­sa ja myös mar­jas­tan ja sie­nes­tän. Se on rau­hai­saa vapaa-ajan­viet­toa ja pysyy­hän kun­to­kin kohdallaan.

Hir­ven­met­säs­tyk­ses­sä on tapah­tu­nut muu­tos­ta vuo­sien mit­taan. Par­haim­pi­na vuo­si­na Mut­ka­lam­min hir­vi­po­ru­kal­la oli kaa­to­lu­pia kym­me­nit­täin, jopa tois­ta sataa. Täl­le syk­syl­le on vain kol­mel­le aikui­sel­le ja seit­se­mäl­le vasal­le kaatolupa.

- Aika­naan kan­ta pyrit­tiin aja­maan mah­dol­li­sim­man alas. Syy­nä oli­vat niin met­sä­tu­ho­jen kuin lii­ken­ne­tur­mien vähentäminen.

Jer­ri Loik­ka­nen Neoe­nil­ta sanoo ole­van­sa hyvin kii­tol­li­nen Mut­ka­lam­min met­säs­tys­seu­ral­le hyväs­tä dia­lo­gis­ta Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­ton raken­ta­mi­sen aikana.

-Met­säs­tä­jät ovat koko ajan olleet liik­keel­lä lois­ta­val­la asen­teel­la ja kun molem­mil­la osa­puo­lil­la on halu ymmär­tää toi­si­aan, niin yleen­sä pääs­tään hyviin rat­kai­sui­hin, Loik­ka­nen kehuu.