Neoen antaa myö­tä­tuul­ta JHT:n kiekkojunnutoimintaan


Kala­joen JHT:n junio­rei­den jouk­ku­eet pelaa­vat ahke­ras­ti kiek­koa lähi­seu­dun jouk­kuei­ta vas­taan niin yksit­täi­si­nä pelei­nä kuin tur­nauk­sis­sa.
Tuo­re jää­kie­kon olym­pia­kul­ta on lisän­nyt intoa täs­sä­kin poru­kas­sa vie­lä enti­ses­tään, ja jouk­ku­een riveis­sä aja­tel­laan usein, miten yksit­täi­set pelaa­jat Poh­jan­maan mai­se­mis­ta­kin on nous­sut arvokisamitaleille.

Myös JHT U10 eli vuon­na 2012 syn­ty­nei­den ikä­sar­jaan kuu­lu­va Atte Käh­tä­vä ker­too, että koto­na ja jouk­ku­ees­sa on iloit­tu olym­pia­kul­las­ta. Nuo­ren jää­kiek­ko­lu­pauk­sen haa­vee­na oli­si vie­lä jos­kus pääs­tä pelaa­maan olym­pia­lai­siin itse­kin, ja isom­pa­na vas­tuu jouk­ku­een kap­tee­ni­na kiinnostaisi.

Atte on pelan­nut jää­kiek­koa 5‑vuotiaasta läh­tien ja seu­raa lajia myös kau­ka­lon ulko­puo­lel­la. Ihai­le­mak­seen kiek­koi­li­jak­si Atte mai­nit­see Toni “Mäk­kä­ri” Mäkia­hon ja myös hänen junio­ri­seu­ran­sa Tam­pe­reen Ilves saa Käh­tä­vän kan­na­tuk­sen osak­seen. NHL-seu­rois­ta suo­sik­ki on Edmon­ton Oilers.
– Jää­kiek­ko ja JHT ovat tär­kei­tä, ynnää Atte hymyillen.

JHT:n val­men­nus­pääl­lik­kö­nä toi­mi­va Vil­le Tir­ri ker­too, että las­ten jää­kiek­ko­toi­min­nas­sa kes­keis­tä on, että har­ras­ta­mi­nen on muka­vaa ja kehit­tä­vää yhdes­sä teke­mis­tä: moni­la­ji­suutt­ta tue­taan ja mui­den seu­ro­jen kans­sa teh­dään yhteis­työ­tä pääl­lek­käi­syyk­sien välttämiseksi.

Käy­tän­nös­sä val­men­nus­pääl­li­kön teh­tä­viin kuu­luu seu­ran jouk­kuei­den aut­ta­mi­nen monen­lai­sis­sa asiois­sa har­joi­tus­ten suun­nit­te­lus­ta, pelien jär­jes­tä­mi­seen ja uusien pelaa­jien rekrytointiin.

Las­ten har­ras­ta­mis­ta tuke­maan koo­taan mah­dol­li­sim­man laa­ja tuki­verk­ko huol­ta­jia ja jouk­ku­een­joh­ta­jia, jot­ta lät­kä ei vero­ta varo­ja lii­kaa lajin paris­sa toi­mi­vil­ta per­heil­tä. Yhteis­työl­lä ja tuki­joi­ta hank­ki­mal­la pyri­tään myös sii­hen, että jää­kiek­ko­har­ras­tus oli­si mah­dol­li­nen kai­kil­le kiin­nos­tu­neil­le.
– Koe­tam­me par­haam­me mukaan mur­taa myyt­tiä jää­kie­kos­ta kal­lii­na har­ras­tuk­se­na, Tir­ri sanoo.

Esi­mer­kik­si U10-jouk­ku­eel­la har­joi­tuk­sia on kah­des­ti vii­kos­sa ja lisäk­si jouk­kue osal­lis­tuu pelei­hin ja esi­mer­kik­si kave­ri­jäil­le, jon­ne voi tuo­da ystä­viä jouk­ku­een ulko­puo­lel­ta tutus­tu­maan jääkiekkoon.

Tir­ri ker­too, että täl­lä het­kel­lä JHT tar­jo­aa uusil­le har­ras­ta­jil­le mah­dol­li­suu­den kokeil­la lajia puo­li vuot­ta ilman kuu­kausi­mak­sua, ja seu­ral­la on jon­kin ver­ran varus­tei­ta lai­nat­ta­vak­si. Seu­ras­sa kii­tel­lään myös las­ten varus­tei­den koh­tuul­lis­ta hin­noit­te­lua Kala­joel­la sekä teho­kas­ta pie­nek­si jää­nei­den varus­tei­den kierrätystä.

Sii­tä huo­li­mat­ta lajin tuki­jat ja spon­so­ri­ra­hoi­tus ovat tär­keäs­sä roo­lis­sa. Yhteis­työ­kump­pa­neil­ta saa­ta­val­la tuel­la osal­taan mah­dol­lis­te­taan mata­lan kyn­nyk­sen mukaan tuloa jää­kie­kon pariin.

Neoen tukee alle 11-vuo­tiai­den JHT-jää­kiek­ko­ju­nio­rei­den toi­min­taa. Yhtiö myö­tä­vai­kut­ti uusien pelia­su­jen saa­mi­seen täl­le kau­del­le.
– Neoen-yhteis­työn mah­dol­lis­ta­ma­na tue­taan noin sadan alle 11-vuo­ti­aan kiek­ko­har­ras­ta­mis­ta. Olem­me kii­tol­li­sia kai­kes­ta tues­ta. Lap­sil­le on iso asia, että heil­le luo­daan mah­dol­li­suuk­sia tutus­tua urhei­lul­li­seen ja ter­veel­li­seen elä­mään har­ras­tuk­sen kaut­ta, Tir­ri kiittää.

Kala­joen JHT U10 jää­kiek­ko­ju­nio­rit kier­tä­vät pelaa­mas­sa tur­nauk­sis­sa Oulun seu­tua myö­ten. Puo­let peleis­tä on koti­pe­le­jä Pir­kon­suon jää­hal­lis­sa. Täs­sä jouk­kue on kool­la jää­kie­kon olym­pia­kul­lan jäl­ki­tun­nel­mis­sa Niva­las­sa jär­jes­te­tys­sä turnauksessa.

Atte Käh­tä­vä on pelan­nut jää­kiek­koa vii­si vuot­ta JHT:ssä. Las­ten jouk­kueis­sa tutus­tu­taan lajiin, ja pelaa­jat saa­vat koke­mus­ta kai­kis­ta peli­pai­kois­ta. Täl­lä het­kel­lä Attea kiin­nos­taa eri­tyi­ses­ti pelaa­mi­nen sent­te­ri­nä tai vasem­pa­na laitahyökkääjänä

JHT on perin­tei­käs jää­kiek­ko­seu­ra, jon­ka riveis­tä on pelaa­jia nous­sut aina ammat­ti­lais­sar­joi­hin saak­ka, Kok­ko­las­sa vart­tu­nut Mut­ka­lam­min koh­teen raken­nut­ta­mis­pääl­lik­kö Pet­ter Sund muistelee. 

Tämän on taas mah­dol­lis­ta­nut laa­ja ja laa­du­kas junio­ri­toi­min­ta, jon­ka tuke­mi­nen on meil­le erit­täin mie­le­käs­tä, hän jatkaa.