Neoen käyn­nis­ti ensim­mäi­sen tuu­li­voi­ma­lan Mutkalammilla


Neoe­nil­la on ilo ilmoit­taa, että Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­tos­ta (404 MW) on syö­tet­ty ensim­mäi­set kilowat­ti­tun­nit Suo­men kan­sal­li­seen säh­kö­verk­koon. Mut­ka­lam­pi on koko­naan Neoe­nin omis­ta­ma ja koko­nais­te­hok­si tulee 404 megawat­tia. Näin ollen kysees­sä on koko Suo­men suu­rin maa­tuu­li­puis­to. Ener­gian­tuo­tan­to aloi­te­taan vai­heit­tain. Ensim­mäi­sen osan on tar­koi­tus käyn­nis­tyä vuo­den 2022 lop­puun men­nes­sä ja toi­sen vuo­den 2023 kol­man­nel­la neljänneksellä.

Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­ton raken­ta­mi­nen alkoi vuon­na 2021. Tuu­li­puis­ton suun­nit­te­lu, han­kin­ta ja raken­ta­mi­nen on annet­tu EPC-sopi­muk­sel­la Ves­tas-yhtiön teh­tä­väk­si. Raken­ta­mi­nen on syn­nyt­tä­nyt yli 250 työ­paik­kaa, ja sii­hen on osal­lis­tu­nut noin 40 pai­kal­lis­ta yri­tys­tä. Tuu­li­puis­toon kuluu 69 eri­te­hois­ta voi­ma­laa, jot­ka ovat suun­ni­tel­tu hyö­ty­suh­teen mak­si­moin­tia sekä mai­se­ma- ja melu­hai­tan mini­moin­tia sil­mäl­lä pitäen. Kun Mut­ka­lam­pi on otet­tu koko­naan käyt­töön, se tuot­taa vih­re­ää säh­köä yli 200 000 koti­ta­lou­den tarpeisiin.

Tähän men­nes­sä Neoen on tuke­nut pai­kal­li­sia kehi­tys­hank­kei­ta ja spon­so­roi­nut pai­kal­li­sia yhtei­sö­jä noin 200 000 euron arvos­ta ja aikoo jat­kaa samaa myös tule­vi­na vuo­si­na, kun Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­to on toiminnassa.

”Tii­mim­me on jäl­leen ker­ran osoit­ta­nut kykyn­sä toteut­taa suu­ria inves­toin­te­ja ennä­ty­sa­jas­sa. Tämä osoit­taa jäl­leen ker­ran Neoe­nin kyvyn täyt­tää sitou­muk­sen­sa. Olen myös hyvin iloi­nen pai­kal­li­syh­tei­sön vah­vas­ta tues­ta ja pai­kal­li­sis­ta kehi­tys­hank­keis­tam­me, joi­ta olem­me toteut­ta­neet yhdes­sä pai­kal­lis­ten sidos­ryh­mien kans­sa”, tote­aa Mut­ka­lam­min raken­nus­pääl­lik­kö Pet­ter Sund

Neoe­nin Suo­men maa­joh­ta­ja Jer­ri Loik­ka­nen lisää: ”Olem­me ylpei­tä, että Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­ton ensim­mäi­nen tuu­li­voi­ma­la on nyt lii­tet­ty säh­kö­verk­koon. Neoe­nin vah­van pai­kal­lis­tun­te­muk­sen, erin­omai­sen inves­toin­ti­ky­vyn, dynaa­mi­sen tii­min ja mah­ta­vien kump­pa­nien ansios­ta Mut­ka­lam­mis­ta tulee mer­kit­tä­vä askel Suo­men tavoit­tees­sa olla ener­giao­ma­va­rai­nen ja hii­li­neut­raa­li vuo­teen 2035 mennessä.”