Leve­rans av tur­bin­kom­po­nen­ter påbör­jas i februari


Mut­ka­lam­pis tur­bin­kom­po­nen­ter har anlänt till ham­nar­na i Bra­hes­tad och Kala­jo­ki och fler trans­por­ter till­kom­mer kon­ti­nuer­ligt. Leve­rans av tur­bin­kom­po­nen­ter till byggplat­sen påbör­jas i mit­ten av februa­ri. Invå­nar­na i områ­det har infor­me­rats sepa­rat och vi ämnar publice­ra ett leve­ranssche­ma var­je vec­ka. Redan nu vill vi tac­ka när­boen­de i områ­det för den flexi­bi­li­tet som krävs för att säkers­täl­la smi­di­ga specialtransporter.

Bygg­na­tion av luft­led­nin­gen från Jylk­kä trans­for­ma­tors­ta­tion i Kala­jo­ki till Mut­ka­lam­pi hål­ler på att slutfö­ras — cir­ka 95 % är i nulä­get slutfört. Bifo­gat nedan en länk till en video av bygg­na­tio­nen av Mut­ka­lam­pi vindkraftspark:

Om du har frå­gor angåen­de bygg­na­tio­nen, vän­li­gen kon­tak­ta oss per e‑post mutkalampi@neoen.com eller via kon­takt­for­mu­lä­ret på hemsidan.