Kala­jo­ki skogsbrand leder till åtal – Neoen inte part i rättsprosessen


Åkla­ga­ren har bes­lu­tat att väc­ka åtal för skogsbran­den i Kala­jo­ki. Neoen har inte hörts under förun­der­sök­nin­gen av ären­det och har inte åta­lats i rättsprocessen.

Neoen avstår från att kom­men­te­ra en pågåen­de juri­disk process. Vi anser att de fins­ka myn­dig­he­ter­na har gjort ett gedi­get och nog­grant arbe­te både med släck­ning­sar­be­tet och med utred­ning av bran­dor­sa­ken. Vi för­li­tar oss på det fins­ka rätts­sys­te­met och låter det utfö­ra sin uppgift.

Vi vill tac­ka alla myn­dig­he­ter och rädd­nings­per­so­nal för som­ma­rens släck­ning­sar­be­te och vi är speciellt tack­sam­ma för att bran­den inte orsa­ka­de personskador.

För att utveckla vind­kraft­par­kens bereds­kap för skogsbrän­der och andra stör­nings­si­tua­tio­ner kom­mer vi i samar­be­te med Fin­lands Brand­befälsför­bund att utfö­ra en omfat­tan­de bereds­kap­sut­bild­ning inklusi­ve ter­rän­gun­der­sök­ning, som ger vind­kraft­par­ken bereds­kap att både upp­täc­ka och före­byg­ga skogsbrän­der i framtiden.