Syyt­tä­jä nos­ta­nut syyt­teen Kala­joen met­sä­pa­los­ta – Neoen ei oikeus­pro­ses­sin kohteena


Syyt­tä­jä on päät­tä­nyt nos­taa syyt­teen vii­me kesäi­seen Kala­joen met­sä­pa­loon liit­tyen. Neoen ei ole ollut kuul­ta­va­na tapauk­sen esi­tut­kin­nan aika­na, eikä ole saa­nut syy­tet­tä sii­hen liit­ty­väs­sä oikeusprosessissa.

Neoen ei kom­men­toi tapaus­ta enem­pää, sil­lä kysees­sä on kes­ke­ne­räi­nen oikeus­pro­ses­si. Suo­ma­lai­set viran­omai­set ovat teh­neet pit­kän ja huo­lel­li­sen työn niin met­sä­pa­lon sam­mut­ta­mi­ses­sa kuin sen tut­kin­nas­sa. Luo­tam­me suo­ma­lai­seen oikeus­jär­jes­tel­mään ja annam­me sen teh­dä työnsä.

Haluam­me kiit­tää kaik­kia viran­omai­sia ja pelas­tus­työn­te­ki­jöi­tä sam­mu­tus­töis­tä vii­me kesä­nä ja olem­me kii­tol­li­sia myös sii­tä, että palos­ta ei aiheu­tu­nut henkilövahinkoja.

Kehit­tääk­sem­me tuu­li­puis­ton varau­tu­mis­ky­vyk­kyyt­tä maas­to­pa­loi­hin ja mui­hin häi­riö­ti­lan­tei­siin suo­ri­tam­me yhteis­työs­sä Suo­men Palo­pääl­lys­tö­lii­ton kans­sa laa­jan varau­tu­mis­kou­lu­tuk­sen ja maas­to­tar­kas­te­lun, joka paran­taa tuu­li­puis­ton val­miut­ta havai­ta ja ennal­taeh­käis­tä maas­to­pa­lo­ja tulevaisuudessa.