Tie­do­te Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­ton alu­eel­la liikkuville


Tie­do­tam­me alla ole­vat ohjeet tuu­li­puis­ton alu­eel­la liik­ku­vien pai­kal­lis­ten sekä maa­no­mis­ta­jien tur­vak­si. Pyy­däm­me nou­dat­ta­maan ohjei­ta liik­kues­san­ne Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­ton alueella.

Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­ton raken­nus­työ­maan työ­maa­toi­mis­ton puhe­lin­nu­me­ro on 050 552 1377. Ota yhteyt­tä, mikä­li sinul­la on kysyt­tä­vää tai haluat kes­kus­tel­la asiasta.

Väl­tä kul­kua tuu­li­voi­ma­loi­den työ­maa-alueil­le, sil­lä alu­eet eivät ole hen­ki­lö­lii­ken­net­tä var­ten. Työ­maa-alu­eet on mer­kit­ty kyltein.

Jos menet tuu­li­puis­ton työ­maan alu­eel­la met­sään (met­sä­työt, mar­jas­tus yms.), ole ystä­väl­li­nen ja ilmoi­ta sii­tä työ­maa­toi­mis­toon 050 552 1377. Alu­eel­la suo­ri­te­taan räjäy­tys­töi­tä, jot­ka saat­ta­vat pai­koi­tel­len estää liik­ku­mi­sen tie­tyil­lä alueilla.

Pysä­köi auto­si niin, ettei se häi­rit­se työ­maa­lii­ken­net­tä, mui­ta tiel­lä liik­ku­via tai häly­tys­ajo­neu­vo­ja. Jätä aina puhe­lin­nu­me­ro­si auton tuu­li­la­siin, jot­ta sinuun voi­daan tar­vit­taes­sa ottaa yhteyttä.

Tuu­li­puis­ton raken­nus­työ­maal­la liik­kuu ja työs­ken­te­lee iso­ja työ­ko­nei­ta, kuten kai­vin­ko­nei­ta, iso­ja kuor­ma-auto­ja ja nos­tu­rei­ta. Ole ystä­väl­li­nen, älä­kä mene nii­den lähel­le. Huo­mioi, että työ­ko­neis­ta on huo­no näky­vyys lähel­le, ja konei­ta lähes­ty­mäl­lä saa­tat aiheut­taa vaka­van vaaratilanteen.

Väl­tä pol­ku­pyö­räl­lä ajoa Mut­ka­lam­min tuu­li­voi­ma-alu­eel­la oman tur­val­li­suu­te­si vuoksi.

Jos olet epä­var­ma sii­tä voit­ko ajaa tie­tyl­le alu­eel­le, ota yhteys työ­maa­toi­mis­ton nume­roon 050 552 1377. Huo­mioi, että työn alla ole­via tei­tä ei ole erik­seen sul­jet­tu raken­nus­töi­den aikana.

Jos sinul­la on käy­tös­sä­si huo­mio­vä­ri­lii­vi, ole hyvä ja pidä sitä pääl­lä­si liik­kues­sa­si tuu­li­puis­ton raken­nus­työ­maan alueella.

Mikä­li jou­dut tuu­li­voi­ma-alu­eel­la onnet­to­muu­teen, soi­ta ylei­seen hätä­nu­me­roon 112, ja ota mah­dol­li­suuk­sien mukaan yhteyt­tä myös työ­maa­toi­mis­ton nume­roon 050 552 1377.