Tuu­li­voi­man raken­ta­mi­nen työl­lis­tää laa­jas­ti paikallisia


Mut­ka­lam­min mit­ta­va tuu­li­voi­ma­la­pro­jek­ti työl­lis­tää kym­me­nien aliu­ra­koit­si­joi­den kaut­ta laa­jan jou­kon eri alo­jen ammat­ti­lai­sia lähikunnista.

Useal­le pai­kal­li­sil­le yri­tyk­sel­le tuu­li­voi­ma­puis­ton han­ke on koko­luo­kal­taan aivan ennen­ko­ke­ma­ton ja mukaan pää­sy pro­jek­tiin voi mah­dol­lis­taa aivan uuden­lai­siin pro­jek­tei­hin pää­syn tulevaisuudessakin.

Videol­la kom­ment­te­ja pai­kal­li­sil­ta yri­tyk­sil­tä pro­jek­tis­ta hei­dän kannaltaan.

Yli­vies­ka­lai­nen Lat­tian­va­lu- ja Raken­nus­pal­ve­lu Kuu­la Oy toteut­ti ensim­mäi­sen ker­ran tuu­li­voi­ma­lan perus­tuk­sen valu­töi­tä vuon­na 2014.

Run­saat kym­me­nen vuot­ta van­han yli­vies­ka­lai­sen yri­tyk­sen vetä­jä uskoo, että Mut­ka­lam­min pro­jek­tin saa­mi­seen vai­kut­ti aikai­sem­pi hyvä yhteys­työ isom­pien toi­mi­joi­den kanssa.

Käy­tän­nös­sä aina yhden voi­ma­lan koh­dal­le teh­dään ensin tasaus­va­lu. Sen jäl­keen rau­doit­ta­jat työs­ken­te­le­vät koh­tees­sa pari­sen viik­koa ja sit­ten on vuo­ros­sa var­si­nai­nen valu.

Las­taus Heik­ki Kär­jä Oy:n työn­te­ki­jät toi­mit­ta­vat Mut­ka­lam­min alu­eel­la eri kokois­ta kiviai­nes­ta kan­san­omai­ses­ti sanot­tu­na järeäl­lä kalus­tol­la. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Kari Kär­jä las­kee, että vuo­den aika­na alu­eel­la siir­tyy kiviai­nes­ta yli mil­joo­na ton­nia pää­sään­töi­ses­ti tei­den sekä tuu­li­myl­ly­jen pohjatöihin.

“Päi­vä­ta­sol­la toi­mi­tam­me kes­ki­mää­rin 8000 ton­nia eri­lais­ta maa-aines­ta koh­tei­siin. Luku ker­too osal­taan toi­min­nan laajuudesta.”

Kär­jä kehuu sitä, miten hyvin yhteis­työ usei­den eri toi­mi­joi­den kans­sa alu­eel­la on suju­nut. Kai­kil­la on oma roo­lin­sa ja sel­vä tavoi­te omas­sa teke­mi­ses­sä. Tämä hei­jas­tuu sii­hen, että aika­tau­lut pitä­vät ja pro­jek­ti ete­nee suunnitellusti.

TMV Line Oy:n roo­li­na on vas­ta­ta säh­kön siir­ty­mi­ses­tä Mut­ka­lam­min alu­eel­ta Ala­vies­kaan Jyl­kän säh­kö­ase­mal­le eli käy­tän­nös­sä voi­ma­joh­to­lin­jan toteut­ta­mi­ses­ta. Yhtiön toi­mi­tus­joh­ta­ja Kim Tah­ko­nie­mi uskoo, että aiem­min luo­dut hyvät suh­teen tuu­li­voi­ma­val­mis­ta­jiin sekä se, että fir­ma on Fingrid OY:n hyväk­sy­mä toi­mit­ta­ja, vai­kut­ti­vat ura­kan saamiseen.

Voi­ma­lin­ja vaa­tii yhteen­sä noin sata heh­taa­ria maa­ta. Run­saat 30 kilo­met­riä pit­käl­le lin­jal­le tulee run­saat sata pyl­väs­tä eli kyse on var­sin mit­ta­vas­ta projektista.

TMV Linen osal­ta tänä vuon­na yri­tyk­sen lii­ke­vaih­to nousee aiem­mas­ta noin 14 mil­joo­nas­ta noin 20 mil­joo­naan.  Pro­jek­tis­sa työs­ken­te­lee meil­tä eri vai­heis­sa 20–50 hen­ki­löä. TMV yhtiöt on yli­vies­ka­lai­nen 110–400 kV voi­ma­joh­to­jen sekä 110–400 kV säh­kö­ase­mia sekä tuu­li­voi­ma­hank­kei­ta kehit­tä­vä konserni.