Utbygg­na­den av vind­kraft sys­sel­sät­ter mån­ga lokalt


Det omfat­tan­de vind­krafts­pro­jek­tet i Mut­ka­lam­pi sys­sel­sät­ter ett stort antal pro­fes­sio­nel­la inom oli­ka branscher i de när­lig­gan­de kom­mu­ner­na genom ett tio­tal underentreprenörer.

För fle­ra loka­la före­tag är vind­krafts­par­ken ett stort pro­jekt som sak­nar mots­tyc­ke och del­ta­gan­det i pro­jek­tet kan öpp­na upp för helt nya pro­jekt även i framtiden.

Videon innehål­ler loka­la före­tags kom­men­ta­rer om pro­jek­tet ur deras synvinkel.

Lat­tian­va­lu- ja Raken­nus­pal­ve­lu Kuu­la Oy från Yli­vies­ka göt det förs­ta vind­krafts­fun­da­men­tet 2014.

Che­fen för det knappt tio år gam­la före­ta­get från Yli­vies­ka tror att före­ta­get fick del­ta i pro­jek­tet i Mut­ka­lam­pi tack vare tidi­ga­re gott samar­be­te med stör­re aktörer.

I prak­ti­ken görs all­tid först en plang­jut­ning för ett vind­kraft­verk. Däref­ter arbe­tar arme­rar­na med objek­tet ett par vec­kor innan det är dags för den egent­li­ga gjutningen.

Ans­täll­da vid Las­taus Heik­ki Kär­jä Oy leve­re­rar sten­ma­te­rial av oli­ka stor­lek med tun­ga for­don till Mut­ka­lam­piområ­det. Enligt verks­täl­lan­de direk­tör Kari Kär­jä flyt­tas över en mil­jon ton sten­ma­te­rial på områ­det under ett år, i regel för grun­dar­be­ten för vägar och vindkraftverk.

“Vi leve­re­rar dagli­gen i genoms­nitt 8 000 ton sten­ma­te­rial till objek­ten. Sif­fran säger en del om hur stor verk­sam­het det hand­lar om.”

Kär­jä lovor­dar hur väl samar­be­tet har fun­ge­rat med fle­ra aktö­rer på områ­det. Alla har en egen roll och ett tyd­ligt mål för det egna arbe­tet. Tack vare det­ta hål­ler tidspla­ner­na och pro­jek­tet frams­kri­der som planerat.

TMV Line Oy:s roll är att sva­ra för elö­verfö­rin­gen från Mut­ka­lam­piområ­det till Jylk­kä els­ta­tion i Ala­vies­ka, det vill säga i prak­ti­ken för att byg­ga kraft­led­nin­gen. Före­ta­gets verks­täl­lan­de direk­tör Kim Tah­ko­nie­mi tror att före­ta­get fick ent­repre­na­den tack vare tidi­ga­re goda rela­tio­ner med vind­krafts­till­ver­kar­na samt tack vare att före­ta­get är en god­känd leve­ran­tör till Fingrid Oyj.

Det behövs sam­man­lagt cir­ka hun­dra hek­tar mark för kraft­led­nin­gen. Mer än hun­dra stol­par går åt till den drygt 30 kilo­me­ter lån­ga led­nin­gen, det vill säga pro­jek­tet är gans­ka omfattande.

TMV Lines omsätt­ning sti­ger i år från cir­ka 14 mil­jo­ner euro till cir­ka 20 mil­jo­ner.  I pro­jek­tet del­tar 20–50 per­so­ner i de oli­ka ske­de­na. TMV är en koncern från Yli­vies­ka som byg­ger 110–400 kV kraft­led­nin­gar och 110–400 kV els­ta­tio­ner samt vindkraftsprojekt.