Yhtey­det Mut­ka­lam­mil­la paranevat


Maa­ta­lous­yrit­tä­ji­nä toi­mi­vat Kau­no ja Päi­vi Erk­ki­lä totea­vat ole­van ehdot­to­man tär­ke­ää, että net­tiyh­tey­det toi­mi­vat kunnolla.

Noin 40 km valo­kaa­pe­lia lähi­seu­dun asuk­kail­le osa­na Neoe­nin tuu­li­puis­ton rakennusprojektia

Mut­ka­lam­min ja lähi­ky­lien asuk­kai­den mah­dol­li­suu­det nopei­siin net­tiyh­teyk­siin para­ne­vat huo­mat­ta­vas­ti, kun Osuus­kun­ta Kes­ki­kais­ta raken­taa alu­eel­le yhteen­sä noin 40 kilo­met­riä uut­ta valo­kaa­pe­lia. Yhteys­hank­keen pii­riin kuu­luu laa­jal­la Mut­ka­lam­min alu­eel­la noin 130 taloutta.

- Alu­eel­le toteu­tet­ta­van valo­kui­tu­ver­kon raken­ta­mi­nen on jo aloi­tet­tu Kan­nuk­sen kes­kus­tan tun­tu­mas­ta jo vii­me kesä­nä. Rou­dan sulet­tua jat­kam­me raken­ta­mis­ta edel­leen, ker­too Osuus­kun­ta Kes­ki­kais­tan kehi­tys­pääl­lik­kö Vil­le Hie­ta­la.

Valo­kui­tu­ver­kon raken­ta­mi­nen rahoi­te­taan pää­osin ELY-kes­kuk­sen elvy­tys­ra­has­ta. Mer­kit­tä­vä­nä osa­ra­hoit­ta­ja­na toi­mii Neoen, jon­ka ansios­ta liit­ty­mis­kus­tan­nus saa­daan erit­täin houkuttelevaksi.

- Tavoit­tee­na on, että liit­ty­mät toteu­te­taan vuo­den 2022 aika­na.
Valo­kui­tu takaa nopean ja vakaan yhtey­den ver­rat­tu­na 4G ja 5G ‑yhteyk­siin.
- Valo­kui­tu­ver­kos­sa käyt­tä­jä­mää­rä ei vai­ku­ta yhtey­teen niin kuin esi­mer­kik­si 4G:ssä, joka käyt­tä­jä­mää­rän lisään­tyes­sä ruuh­kau­tuu ja hidas­tuu. Valo­kui­tu on moni­pal­ve­lu­liit­ty­mä, jon­ka kaut­ta tulee inter­net- ja tele­vi­sio­pal­ve­lut, tai mitä pal­ve­lui­ta tule­vai­suu­des­sa iki­nä kehi­te­tään­kään.
Valo­kui­tu­liit­ty­mää pys­tyy päi­vit­tä­mään tule­vai­suu­des­sa.
- Asiak­kaal­le toi­mi­tet­ta­va lait­teis­to riip­puu sii­tä, min­kä­lai­nen sopi­mus asiak­kaan kans­sa on teh­ty, ja min­kä­lais­ta pal­ve­lu­ta­soa läh­de­tään toteut­ta­maan. Kaik­ki liit­ty­mät raken­ne­taan giga­bi­tin nopeu­del­le, mut­ta lait­teis­toa päi­vit­tä­mäl­lä voi­daan liit­ty­män nopeus nos­taa jo nyt kym­me­neen giga­bit­tiin.
Valo­kui­tu­verk­koon on mah­dol­lis­ta liit­tyä myös jäl­ki­kä­teen.
- Esi­mer­kik­si uudis­ra­ken­ta­mi­nen on asia, johon ei voi kau­heas­ti etu­kä­teen varau­tua. Arvioi­sin, että tule­vai­suu­des­sa tämän alu­een yksit­täi­sen liit­ty­män saa parin vii­kon viiveellä.

Nopei­ta yhteyk­siä tarvitaan

Kau­no ja Päi­vi Erk­ki­lä toi­mi­vat maa­ta­lous­yrit­tä­ji­nä Kan­nuk­sen Mut­ka­lam­mil­la.
- Joka päi­vä käy­täm­me työs­säm­me usei­ta maa­ta­lous­oh­jel­mia sekä säh­kö­pos­tia. On ehdot­to­man tär­ke­ää, että ne, samoin kuin net­tiyh­tey­det yleen­sä­kin toi­mi­vat kun­nol­la, tote­aa Kau­no Erk­ki­lä.
Täl­lä het­kel­lä Erk­ki­löil­lä on käy­tös­sä mok­ku­layh­teys, jos­sa Kau­non mukaan on ”pal­jon toi­vo­mi­sen varaa”.
- Kos­ka tääl­lä­päin käyt­tä­jiä on lin­joil­la aamui­sin vähem­män, yhteys toi­mii koh­ta­lai­ses­ti. Mut­ta iltai­sin käyt­tä­jiä on lin­joil­la jo sen ver­ran, että ongel­mat alka­vat. Yleen­sä Teams-kokouk­set ja webi­naa­rit ovat päi­väl­lä.

Koro­nan myö­tä etä­työ­mah­dol­li­suu­det sekä net­ti­pa­la­ve­rit ovat tul­leet jää­däk­seen.
Amma­til­li­sen käy­tön lisäk­si Erk­ki­lät käyt­tä­vät iltai­sin Smart TV:tä, joka vaa­tii nopean yhtey­den.
Erk­ki­lä uskoo, että valo­kaa­pe­liyh­teys mah­dol­lis­taa kylän elin­kel­poi­suu­den myös tule­vai­suu­des­sa.
- Kun ihmi­set ikään­ty­vät ja sen myö­tä asun­to­ja vapau­tuu, on tär­ke­ää, että seu­raa­va suku­pol­vi pys­tyi­si asu­maan muu­al­la­kin kuin kau­pun­kien yti­mis­sä.
Valo­kaa­pe­lin lisäk­si Mut­ka­lam­min kylien säh­kö­verk­koa kaa­pe­loi­daan ja teh­dään sää­var­mem­mak­si.

Erk­ki­lä halu­aa antaa kii­tok­sen­sa Neoe­nil­le liit­tyen kylien kehit­tä­mi­seen ja elin­voi­mai­suu­den lisää­mi­seen.
- On mer­kit­tä­vää, että he läh­ti­vät tähän mukaan ja näin ollen mah­dol­lis­ta­vat koko hank­keen toteu­tu­mi­sen.

Niin ikään Kan­nuk­sen Mut­ka­lam­mil­la asu­vat Pasi ja Nii­na Kor­tet­maa toi­mi­vat maa­seu­tu­yrit­tä­ji­nä. Per­hee­seen kuu­luu vii­si las­ta, jos­ta kol­me asuu vie­lä koto­na.
- Jo työn­kin takia valo­kaa­pe­liyh­tey­den hank­ki­mi­nen on ihan vält­tä­mä­tön­tä. Kyl­lä se on ollut mie­les­sä aikai­sem­min­kin, mut­ta se ei ole ollut mah­dol­lis­ta ennen tätä vireil­lä ole­vaa han­ket­ta.
Täl­lä het­kel­lä yhtey­te­nä toi­mii laa­ja­kais­ta mok­ku­lan kaut­ta.
- Koro­nan myö­tä tul­leet webi­naa­rit ja Teams-pala­ve­rit ovat käte­viä, jos vain yhtey­det toi­mi­vat. Koro­na-aika­na kun lap­set oli­vat etä­kou­lus­sa ja talou­des­sa oli mon­ta käyt­tä­jää, oli kai­kin puo­lin han­ka­laa sil­lä yhteys ei oikein tah­to­nut riit­tää.
Kor­tet­maat totea­vat, että yri­tys­toi­min­nan kan­nal­ta vakaa ja luo­tet­ta­va net­tiyh­teys on monen asian perus­ta.
- Jo sen­kin takia valo­kaa­pe­liyh­tey­den käyt­töön­ot­toa odo­te­taan innolla!

Tuu­li­voi­mas­ta hyö­tyä kylille

Neoen on vuon­na 2008 perus­tet­tu rans­ka­lai­nen yhtiö, joka tuot­taa uusiu­tu­vaa ener­gi­aa vii­del­lä man­te­reel­la. Toi­min­ta Suo­mes­sa alkoi 2018 ja ensim­mäi­nen tuu­li­puis­to val­mis­tui När­pi­öön 2020.

Neoe­nin toi­min­nan kul­ma­ki­ve­nä on yhteiskuntavastuu.

Neoen on hank­keis­sa pit­kä­ai­kai­nen omis­ta­ja. Tämän vuok­si meil­le on eri­tyi­sen tär­ke­ää olla hyvä naa­pu­ri osal­lis­tu­mal­la pai­kal­li­siin hank­kei­siin. Tämä on hyvä esi­merk­ki, miten tuu­li­puis­ton ympä­ril­lä asu­vat ihmi­set saa­vat kon­kreet­ti­sia hyö­ty­jä tuu­li­puis­ton toi­min­nas­ta, sanoo Pet­ter Sund, joka vas­taa Neoe­nil­la Mut­ka­lam­min tuu­li­puis­ton rakennuttamisesta.