Bygg­nads­med­de­lan­de: december


Byg­gar­be­ten på Mut­ka­lam­pi vind­krafts­park forts­kri­der enligt tid­ta­bell. I decem­ber blir bygg­tak­ten på byggplat­sen lugnare.

I Novem­ber fär­digs­täll­des grun­der­na för alla 69 vind­kraft­verk. De förs­ta tur­bint­rans­por­ter­na till havs har inletts mot ham­nar­na i Kala­jo­ki och Bra­hes­tad, där delar­na för­va­ras innan de trans­por­te­ras till byggplat­sen. Enligt pla­ner­na inleds leve­rans av kom­po­nen­ter till byggplat­sen i februari.

Vind­krafts­par­kens två el-sta­tio­ner inklusi­ve ställ­verk är fär­digs­täll­da. Luft­led­nin­gen från Fingrids el-sta­tion Jylk­kä i Kala­jo­ki till Mut­ka­lam­pi vind­kraft­park kom­mer att fär­digs­täl­las enligt tid­ta­bel­len – för när­va­ran­de har 80 procent av arbe­tet slutförts.

Allt mar­kar­be­te och kabla­ge slutförs till störs­ta del före slu­tet av år 2021.

Om du har några frå­gor om byg­gar­be­ten vid Mut­ka­lam­pi vind­krafts­park, kon­tak­ta oss via e‑post mutkalampi@neoen.com eller via kon­taktblan­ket­ten på vår webbplats.