Med­de­lan­de till alla som rör sig i Mut­ka­lam­pi vindkraftspark


Vi infor­me­rar om instruk­tio­ner­na nedan för säker­he­ten av loka­linvå­nar­na och mar­kä­gar­na som rör sig i områ­det. Vi ber att du föl­jer instruk­tio­ner­na när du rör dig på vind­kraft­par­kens område.

Tele­fon­num­ret till Mut­ka­lam­pi vind­krafts­parks byg­gar­betsplats­kon­tor är 050 552 1377. Kon­tak­ta oss om du har frå­gor eller vill dis­ku­te­ra vindparken.

Und­vik att röra dig på vind­kraft­ver­kens byg­gar­betsplat­sområ­den, efter­som des­sa områ­den inte är avsed­da för per­sont­ra­fik. Byg­gar­betsplat­sområ­det är mar­ke­rat med skyltar.

Om du beger dig till sko­gen (skog­sar­be­te, bärplock­ning osv.) i vind­krafts­par­kens byg­gar­betsplat­sområ­de ska du anmä­la det­ta till byg­gar­betsplats­kon­to­ret på num­ret 050 552 1377. Spräng­ning­sar­be­te utförs i områ­det, vil­ket på vis­sa stäl­len kan hin­dra dig från att röra dig på vis­sa områden.

Par­ke­ra din bil så att den inte stör byg­gar­betsplat­stra­fi­ken, andra som rör sig på vägen eller utryck­nings­for­don. Läm­na all­tid ditt tele­fon­num­mer på bilens vindru­ta så att du vid behov kan kontaktas.

Sto­ra arbets­mas­ki­ner som gräv­mas­ki­ner, last­bi­lar och kra­nar flyt­tas och används på vind­krafts­par­kens byg­gar­betsplats. Vän­li­gen gå inte i när­he­ten av dem. Obser­ve­ra att sik­ten från arbets­mas­ki­ner­na är dålig på nära håll och att du kan orsa­ka all­var­lig fara om du när­mar dig maskinerna.

Und­vik att cykla i områ­det, för din egen säkerhet.

Om du är osä­ker på om du kan köra till ett visst områ­de, kon­tak­ta byg­gar­betsplats­kon­to­ret på num­ret 050 552 1377. Obser­ve­ra att de vägar som byggs inte är sepa­rat stäng­da under byggnadsarbetet.

Om du har tillgång till en var­sel­väst ska du ha den på dig när du rör dig på vind­krafts­par­kens byggarbetsplats.

Om du råkar ut för en olyc­ka i vind­krafts­par­ken ska du rin­ga det all­män­na nöd­num­ret 112 och i den mån det är möj­ligt kon­tak­ta även byg­gar­betsplats­kon­to­ret på num­ret 050 552 1377.