Neoen ingick elför­sälj­ning­sav­tal med Google, Hei­ne­ken, Phil­lips, Sig­ni­fy och Nouryon


Neoen, en av värl­dens ledan­de och snab­bast växan­de självs­tän­di­ga pro­ducen­ter av för­ny­bar ener­gi, har ingått avtal om för­sälj­ning av grön el i Fin­land med tek­nik­jät­ten Google och ett kon­sor­tium bil­dat av Hei­ne­ken, Phil­lips, Sig­ni­fy och Nouryon.

Google pla­ne­rar att köpa 130 megawatt el från den kom­man­de vind­kraft­par­ken, medan det neder­länds­ka kon­sor­tiets lång­sik­ti­ga elför­sälj­ning­sav­tal täc­ker 126 megawatt.

Mut­ka­lam­pi vind­krafts­park säl­jer sålun­da el till fem sto­ra inter­na­tio­nel­la före­tag, vil­ket innebär en ny inno­va­tiv praxis i ener­gi­köp­sav­ta­len på den fins­ka mark­na­den (Cor­po­ra­te PPA).