Neoen skaf­fa­de finan­sie­rin­gen av Mut­ka­lam­pi vind­krafts­park från MEAG


Mut­ka­lam­pi vind­krafts­pro­jekt finan­sie­ras med Neoens egna medel och ett prio­ri­te­rat senior-lån på 290 mil­jo­ner euro. Lånet bevil­ja­des av det tys­ka ins­ti­tu­tio­nel­la kapi­talför­valt­nings­bo­la­get MEAG som är en del av bola­get Munich Re. Pro­jekt­fi­nan­sie­rin­gen från MEAG diver­si­fie­rar Neoens finan­sie­rings­käl­lor genom att göra det möj­ligt för upplå­na­re från oli­ka bakgrun­der att del­ta i övergån­gen till för­ny­ba­ra for­mer av energi.

Utö­ver Neoens eget kapi­tal och MEAG:s lån har även den svens­ka ban­ken SEB bevil­jat ett finan­siellt instru­ment för mer­vär­dess­katt på 38 mil­jo­ner euro. Det tota­la belopp som inves­te­rats i pro­jek­tet upps­kat­tas uppgå till 478 mil­jo­ner euro, exklusi­ve finansieringskostnader.